studenci-stomatologii.pl: Twój przyszły dentysta, stomatolog

an-aq

ZAKRES An-Aq

ana (ana partes aequales) w równych ilościach (recept.) ; p. też aa

anabasis, -is f stadium nasilania się, choroby

anabaticus, -a, -um odnoszący się do okresu narastania objawów choroby

Anabena, -oram n pl rodzaj niebieska-wozielonych glonów przydający wodzie przykry zapach

anabiosis, -is f 1) resuscytacja, przywrócenie do życia ze stanu śmierci pozornej; 2) śmierć pozorna

anabioticus, -a, -um pozornie martwy

anabolkus, -a, -um anaboliczny, pobudzający anabolizm

anabolismus, -i m anabolizm, przemiana substancji prostych w bardziej złożone (w żywych komórkach)

anaboiisticus, -a, -um anaboliczny, odnoszący się do anabolizmu

anabolitum, -in; anabolitus, -i manabo-lit, produkt anabolizmu

anabrosicus, -a, -um odnoszący się do nadżerki, otarcia, erozji

anabrosis, -is f nadżerka, owrzodzenie powierzchowne, otarcie, erozja

anabroticns, -a, -um odnoszący się do nadżerki, otarcia, erozji

anacampsis, -is f odbicie (światła głosu)

anacampticus, -a -um odnoszący się do odbicia światła głosu

anacamptometrum, -i n przyrząd do mierzenia odbicia promieni świetlnych lub fal głosowych

anacasmus, -i m mania powtarzania jednej czynności

anacatadidymus, -i m zroślak tułowiowy rozdzielony u dołu i góry

anacataesthesia, -aefl) uczucie unoszenia się w powietrzu; 2) uczucie niepewności

anaemia hypochromica idiopthica

anacatharsis, -isfsihie dhigotrwałe wymioty

anacathartica, -orum n pl środki wy-krztuśne

anachlorhydria, -ae f brak kwasu solnego w soku żołądkowym

anacholia, -ae f anacholia, niedostateczne wydzielanie żółci

anachoresis, -is f gromadzenie się komórek, bakterii, złogów w miejscach uległych zapaleniu

anaciditas, -atis f bezkwaśność

anacidns, -a, -urn, bezkwaśny

anacinesia, -ae f; anacinesis, -is f przywracanie zdolności ruchu

anaclasimetrum, -i n anaklasymetr, przyrząd do mierzenia refrakcji oczu

anaclasis, -is f 1) załamywanie lub odbijanie światła; 2) działanie odruchowe; 3) forsowne zgięcie zesztyw-niałego stawu

anacliticus, -a, -um opierający się, polegający na kimś lub na czymś

anacinesis, -is f zatrzymanie dojrzewania krwinek białych

anacobra, -ae f formalinowany i ogrzany jad kobry

anacoilema, -atis n przylepiec, plaster na rany

anacoresis, -is f zwiększona odporność

anacroasia, -ae f niemożność rozumienia mowy, głuchota słowna

anacroticus, -a, -um anakrotyczny, p, pulsus anacroticus

anacrotismus, -i m anakrotyzm, dodatkowa fala tętna

anacultura, -ae / hodowla bakteryjna formalinowana, szczepionka

anacusia, -ae f anacusis, -is f głuchota zupełna

anademia, -ae f brak gruczołów; niewydolność gruczołów

anadicrotismns, -i m anadykrotyzm

anadidynuis, -i m zroślak w dolnej części ciała

anadipsia, -ae f silne pragnienie

anadrenalismus, -i m anadrenalizm, niewydolność nadnerczy

anadrenia, -ae f anadrenalizm, niewy-dolność nadnerczy

anacdceus, -i m 1) pozbawiony narządów płciowych; 2) płód bezpłciowy

anaemia, -ae f niedokrwistość, anemia

anaemia achlorhydrica niedokrwistość z brakiem kwasu solnego w żołądku

anaemia achrestica niedokrwistość achrestyczna, niedokrwistość megaloblastyczna oporna na leczenie

anaemia acbylica p. achylanaemia

anaemia acuta niedokrwistość ostra (w następstwie krwotoku)

anaemia Addison (Addison-Biermer), niedokrwistość (złośliwa) Addisona--Biermera

anaemia agasirica niedokrwistość po wycięciu żołądka

anaemia alimentaris niedokrwistość z niedoboru pokarmowego

anaemia angiospastica niedokrwistość naczyniopochodna (miejscowa)

anaemia anhaemopoietica niedokrwistość w związku z zaburzeniem odnowy krwinek czerwonych (niedo-barwliwa)

anaemia ap'astica (aregenerativa) aplazja, niedokrwistość aplastyczna, aregeneracyjna

anaemia asiderotica niedokrwistość niedobarwliwa z niedoboru żelaza

anaemia Blackfan-Diamond p. anaemia congenitalis hypoplastica

anaemia chlorotica blcdnica

anaemia congenitalis hypoplastica (aregenerativa) 1) niedokrwistość hipo-plastyczna; 2) zespól Fanconiego

anaemia drepanocjtica niedokrwistość sierpowatokrwinkowa

anaemia erythroblastica - Cooler (infan-tilis) p. też thalassaemia

anaemia essentialis niedokrwistość pierwotna, samoistna

anaemia familiaris p. anaemia congenitalis hypoplastica

anaemia ferripriva niedokrwistość nie-dobarwliwa z niedoboru żelaza

anaemia haemolytica niedokrwistość he-molityczna

anaemia haemorrhagica niedokrwistość pokrwotoczna (w związku z utratą krwi)

anaemia hyperchromica niedokrwistość nadbarwliwa (termin przestarzały)

anaemia hypochromica essentialis niedokrwistość niedobarwliwa samoistna

anaemia hypochromica idiopathica niedokrwistość niedobarwliwa pierwotna

anaemia idiopathica

anaemia idiopathica niedokrwistość pierwotna, samoistna

anaemia ex inanitione niedokrwistość z niedożywienia, charłacza

anaemia infantilis pseudoleucaemica (pseudoleukaemica) niedokrwistość rzekomobiałaczkowa

anaemia Jaksch białaczka rzekoma niemowląt z powiększeniem śledziony

anaemia localis niedokrwienie miejscowe

anaemia lymphatica niedokrwistość w ziarnicy złośliwej (chorobie Hodg-kina)

anaemia macrocytica niedokrwistość makrocytowa

anaemia mediterranea niedokrwistość śródziemnomorska

anaemia microcytica niedokrwistość mikrocytowa

anaemia myelocytica niedokrwistość szpikowa (wskutek uszkodzenia szpiku)

anaemia normoblastica niedokrwistość normoblastyczna

anaemia normocytica niedokrwistość normocytowa

anaemia osteosclerotica niedokrwistość w związku ze stwardnieniem szpiku

anaemia perniciosa progresami niedokrwistość złośliwa postępująca

anaemia scorbutica niedokrwistość gnilcowa (z niedoboru kwasu askorbinowego)

anaemia splenetica (splenica) białaczka rzekoma, niedokrwistość śledzionowa

anaemia splenica pseudoleucaemica infantum białaczka rzekoma niemowląt z powiększeniem śledziony

anaemia thrombopenica niedokrwistość z niedoboru płytek krwi

anaemia toxica niedokrwistość z zatrucia

anaemia tropica niedokrwistość podzwrotnikowa

anaemicus, -a, -um niedokrwisty, anemiczny

anaemopathia, -ae f leczenie wziewaniem, inhalacjami

anaemophobia, -ae f lęk przeciągów, wiatru

anaerasa, -ae f hipotetyczny enzym oddechowy bakterii anaerobowych

anaerius, -a, -um bezpowietrzny, beztlenowy

anaerobion, -i n beztlenowiec, drobnoustrój żyjący bez wolnego tlenu

anaerobiosis, -is f anaerobioza, życie w warunkach braku wolnego tlenu

anaerobus, -i m beztlenowiec

anaerobus facultativus beztlenowiec względny

anaerobus obligatorius beztlenowiec bezwzględny

anaerometrum, -i n anaerometr (przyrząd do pomiaru ruchu powietrza, wiatru)

anaeroplastica, -ae f leczenie ran bez dostępu powietrza

anaerosis, -is f przerwa czynności oddechowej (zwłaszcza u niemowląt)

anaesthecinesia (anaestekinesia), -aefutrata czucia i zdolności ruchu

anaesthesia, -ae f znieczulenie

anaesthesia angiospastica znieczulenie angiospastyczne (wskutek skurczu naczyń)

anaesthesia basalis znieczulenie chirurgiczne podstawowe

anaesthesia bulbaris znieczulenie pochodzenia opuszkowego

anaesthesia caudalis znieczulenie dokanałowe (przez wstrzyknięcie do kanału krzyżowego)

anaesthesia centralis znieczulenie ośrodkowe

anaesthesia cerebralis znieczulenie wskutek uszkodzenia mózgu

anaesthesia per conductionem znieczulenie przewodowe

anaesthesia per congelationem znieczulenie przez zamrożenie

anaesthesia dolorosa wrażliwość na ból w porażonych częściach ciała

anaesthesia endobronchialis znieczulenie śródoskrzelowe

anaesthesia endotrachealis znieczulenie dotchawicze

anaesthesia epiduralis znieczulenie nadoponowe

anaesthesia facial is znieczulenie nerwu twarzowego

anaesthesia generalis znieczulenie ogólne

anaesthesia gustatoria utrata smaku

anaesthesia hypothermica znieczulenie przez oziębienie

anaesthesia per infiltrationem znieczulenie nasiękowe

anaesthesia per inhalationem znieczulenie wziewne

anaesthesia per insiifflationem znieczulenie wziewne mieszanina gazową wprowadzoną do dróg oddechowych zgłębnikiem

anaesthesia intranasalis znieczulenie donosowe

anaesthesia intraoralis znieczulenie doustne

anaesthesia intraspinalis znieczulenie rdzeniowe, dokanałowe

anaesthesia intravenosa znieczulenie dożyle

anaesthesia Jocalis znieczulenie miejscowe

anaesthesia lumbalis znieczulenie lędźwiowe, dokanałowe

anaesthesia mandibularis znieczulenie przez otwór żuchwowy

anaesthesia medullaris znieczulenie rdzeniowe, dokanałowe, lędźwiowe

anaesthesia olfactoria utrata powonienia

anaesthesia radicularis znieczulenie korzeni nerwowych

anaesthesia rectalis znieczulenie doodbytnicze

anaesthesia regionalis znieczulenie miejscowe

anaesthesia sacral is znieczulenie krzyżowe

anaesthesia spinalis p. anaesthesia intraspinalis

anaesthesia thermalis utrata czucia ciepłoty (gorąca)

anaesthesia traumatica znieczulenie wskutek urazu nerwu

anaesthesimetrum, -i n 1) aparat do regulowania stosowanego środka znieczulającego; 2) przyrząd do oznaczania stopnia znieczulenia

anaesthesinum, - n anestezyna

anaesthesiologia -ae / anestezjologia, nauka o znieczuleniu i jego stosowaniu

anaesifeesiologus, -i m anestezjolog

anaestbetica, -orum n pl środki znieczulające

anaestheticinesia (anaesthetikinesia), -ae /utrata czucia i zdolności ruchu

anaestheticus, -a, -um znieczulający, znieczulony

Anethum, -i n koper

anafermentum, -i n enzym, który stracił zdolność wywołania fermentacji, ale zachował właściwości antygenu

analysis

anagenesis, -is f odrodzenie, odnowa, regeneracja

anaglj cosuria, -ae f ustąpienie cukro-moczu

anagnosasthenia, -aefneurastenia z niechęcią do nauki lub czytania

anagocyticus, -a, -um opóźniający, zatrzymujący wzrost komórek

anagogia, -ae f rodzaj mistycyzmu, mistyczne dążenie do doskonałości

anagotoxicus, -a, -um antytoksyczny, neutralizujący działanie trucizny

ana k, p. anacanalbuminaemia, -ae f brak, niedobór albuminy w osoczu krwi

analepsia, -ae f poprawa zdrowia, orzeźwienie

analeptica, -orum n pl leki analeptyczne, środki pobudzające układ nerwowy

analgesia, -ae / znieczulenie, nieodczu-wanie bólu

analgesia algera (dolorosa) ostry ból w części pozbawionej czucia

analgesicus (analgeticus), -a, -um 1) analgetyczny, niewrażliwy na ból, 2) przeciwbólowy

analgeticum, -i n środek przeciwbólowy

analgetomania, -aefnałogowe używanie środków przeciwbólowych

analgia, -ae f bezbolesność, nieod-czuwanie bólu

analgognosia, -ae f niezdolność rozpoznawania bólu

analgothymia, -ae f niewrażliwość na ból

analis, -e odbytowy, odbytniczy

anallergicus, -a, -um niealergiczny, nie wywohijący alergii

analogia, -aefpodobieństwo, zgodność, analogia

analogicus, -a, -um podobny, analogiczny

analysandus, -i m osobnik poddany psychoanalizie

analysator, -oris m 1) analizator, część układu nerwowego kontrolująca reakcje ustroju na

czynniki środowiskowe; 2) receptor nerwowy bodźców

analyser, -eris m analizer, pryzmat Ni-cola

analysis, -is f analiza, rozbiór, ocena

analysis bradycinetica

analysis bradycinetica (bradykinetica)

badanie czynności ruchu metodą kinematografii

analysis chromatographtca analiza chromatograficzna, badanie chromatograficzne

analysis colorunetrica analiza kolorymetryczna

analysis densimetrica oznaczanie ciężaru właściwego płynów

analysis elementaris analiza elementarna, rozbiór na pierwiastki

analysis gravimetrica (ponderalis) analiza wagowa

analysis qualitative analiza jakościowa

analysis quantitativa analiza ilościowa

analysis spectralis (spectroscopica) analiza widmowa

analysis ultima analiza pierwiastkowa

analysis volumetrica analiza objętościowa (miareczkowa)

analyticus, -a, -um analityczny

anamnesicus, -a, -um anamnestyczny, dotyczący wywiadów lekarskich

anamnesis, -isfl) wywiad lekarski, anamneza choroby; 2) zdolność zapamiętywania

anamnesticus, -a, -um anamnestyczny, dotyczący wywiadów lekarskich

Anamniota, -orum n pl typ zwierząt nie mających w swym rozwoju owodni

anamorphosis, -is f anamorfoza, postępująca zmiana organizmów w toku ewolucji

ananabasia, -ae f; ananabasis, -is f niemożność wchodzenia na znaczną wysokość

ananaphylaxis, -is f antyanaf ilaksja, odczulenie; p. też anergia i antianaphy-laxis

ananastasia, -ae f niemożność stania, niezdolność podniesienia się z pozycji siedzącej

anancastia, -ae f natręctwo, obsesja, przymusowość

anancasticus, -a, -um dotyczący przymusu, natręctw, obsesji

anandia, -aefafazja ruchowa, afemia, utrata mowy (głosu); p. też aphemia

anandria, -ae f utrata cech męskości

anangioplasia, -ae f hipoplazja naczyń, wrodzona wąskość naczyń

anangiosus, -a, -um pozbawiony naczyń

anapeiraticus, -a, -um spowodowany nadmiernym używaniem

anapepsia, -ae f brak pepsyny w soku żołądkowym

anaphalanthiasis, -is f brak rzęs, utrata rzęs

anaphasis, -isfanafaza, faza wędrówki podzielonych chromosomów w mi-tozie

anapMa, -ae f brak czucia dotyku

anaphoresis, -isfl) obniżona potliwość; 2) anaforeza, wprowadzenie do tkanek substancji

elektrododatnich za pomocą prądu elektrycznego

auaphoria, -aefanaforia, zwracanie osi oczu ku górze

anaphrodisia, -ae f brak popędu płciowego, oziębłość płciowa

anaphrodisiaca, -orum n pl środki obniżające popęd płciowy

anaphylactia, -ae f choroba anafilak-tyczna

anaphylacticus, -a, -um anafilaktyczny, obniżający odporność

anaphylotoxinum, -i n anafilotoksyna

anaphylaxis, -isfanafilaksja, uczulenie, alergia

anapbylogenes, -is wywołujący anafi-laksję

anaplasia, -ae f anaplazja, utrata zdolności różnicowania komórek (nowotworowych)

anaplasia monophasica powrót komórki nowotworowej do postaci zarodkowej

anaplasia pclyphasica zmiana komórki w postać bardziej złożoną

Anaplasma, -atis n pierwotniak (zaro-dziec) pasożytujący w krwinkach czerwonych u bydła

anaplasmosis, -is f anaplazmoza, zakażenie pierwotniakiem Anaplasma

anaplastia, -ae f p. anaplasia

anaplastica, -ae f chirurgia odtwórcza, plastyka chirurgiczna

anaplerosis, -is f poprawienie, zmiana uszkodzonych lub utraconych części organizmu

anapnoea, -ae f 1) oddychanie; 2) odzyskanie oddechu

anapnoeicum, -i n środek zmniejszający duszność

anapnographium, -ii n anapnograf, przyrząd do oznaczania szybkości i ciśnienia prądu

powietrza oddechowego

anapnometrum, -i n spnometr

anavaccinum

anapnotberapia, -ae f leczenie wdmuchiwaniem do płuc powietrza lub tlenu w celu

resuscytacji

anapo'esis, -is f przeżuwanie

anapophj sis, -is f dodatkowy wyrostek kręgowy

anaraxia, -aefwada zgryzu

anaricus, -a, -urn beznosy, nie mający nosa

anarithniia, -ae f niemożność liczenia (pochodzenia ośrodkowego)

anarrhaemia, -ae f niedorozwój narządów płciowych i wtórnych cech płciowych

anarrhexis, -is f chirurgiczne złamanie (ponowne) kości

anarrhoca, -ae f prąd lub przepływ ku górze

anarthria, -ae f zaburzenie wymowy

anarthria literalis jąkanie się, niewyraź-na wymowa

anasarca, -ae f obrzęk ogólny ciała, puchlina ogólna

anasciticus, -a, -um nie mający puchliny brzusznej

anaspadia, -ae f; anaspacliasis. -is f wierzchniactwo (ujście cewki moczowej na grzbiecie

piącia)

anastalsis, -is fl) działanie ściągające, tamujące krew; 2) fala perystaltycz-na wsteczna

anastalticum, -i n środek tamujący krwawienie

anastaticum, -i n środek wzmacniający, przyspieszający zd rów ienie

anastigmaticus, -a, -tum 1) nieastygma-tyczny; 1) poprawiający niezborność (astygmatyzm)

anastole, -es f obkurczanie brzegów rany

anastomosis, -isfzespolenie, połączenie

anastomosis arteriovenosa zespolenie tętniczo-żylne

anastomosis crucialis zespolenie krzyżowe

anastomosis heterocladica zespolenie różnych gałęzi różnych tętnic

anastomosis hcmocladka zespolenie różnych gałęzi tej samej tętnicy

anastomosis intestinalis zespolenie jelitowe

anastomosis isoperistaltica zespolenie 2 odcinków jelita o ruchu perystal-tycznym tego

samego kierunku

anastomosis laterolateraJis zespolenie bok do boku (jelitowe)

anastomosis portccava zespolenie żyły głównej dolnej z żyłą wrotną

anastomosis praecapillaris zespolenie tętniczek przedwłośniczkowych

anastomosis terminolateralis zespolenie koniec do boku (jelitowe)

anastomosis testiculodeferentialis wszczepienie nasieniowodów do jądra

anastomosis transureteroureteralis zespolenie jednego moczowodu z drugim

anastomosis ureterotubalis zespolenie moczowodu z jajowodem

anastomosis ureteroureteralis zespolenie dwu odcinków tego samego moczowodu

anastomotictis, -a, -um zespoleniowy, łączący

anatabimim, -i n anatabina (jeden z alkaloidów tytoniu)

anatherapeusis, -is f leczenie zwiększanymi dawkami

anatomia, -ae f anatomia, nauka o budowie ciała

anatomia descriptiva anatomia opisowa

anatomia macroscopica anatomia makroskopowa

anatomia microscopica histologia, anatomia tkankowa, mikroskopowa

anatomia pathologica anatomia patologiczna, anatomopatologia, anatomia tkanek i narządów

chorobowo zmienionych

anatomia regionalis anatomia regionalna (topograficzna)

anatomia topographica anatomia topograficzna, regionalna

anatomicus, -a, -um anatomiczny

anatomns, -i m anatom

anatopismus, -i m stan psychicznego niedostosowania do środowiska społecznego

(ektotopizm)

anatoxinum, -i n anatoksyna, toksoid, tokssTia formalinowana

anatricrotismus, -i m anatrójkrotyzm, 3 drobne fale dodatkowe (załamki) na krzywej tętna

wstępującej

acatropbicus, -a, -um zapobiegający zanikowi, leczący zanik

anatropia, -ae f zez, odchylanie się jednego oka ku górze, gdy drugie jest skierowane na

oglądany przedmiot

anaudia, -ae f bezgłos

anavaccinum, -i n szczepionka anatok-syczna

aoavenenum

anavenennm, -i n jad osłabiony fornia-liną

anaxon, -onis m komórka nerwowa bezwypustkowa, bez wypustki osiowej

anazoturia, -ae f brak lub mała ilość azotu w moczu, mała zawartość mocznika w moczu

anceps, -cipitis 1) dwugłowy, oboczny, obosieczny, dwojaki, podwójny; 2) wątpliwy,

niebezpieczny

anchilops, -opis f nabrzmienie ciałka łzowego

anchone, -es f histeryczny skurcz krtani

anchylosis, -is f zesztywnienie stawu; p. też ankylosis

ancipitalis, -e mający dwie głowy lub dwa brzegi

ancistroidus, -a, -urn hakowaty, haczykowaty, zakrzywiony

ancon -onis m łokieć

anconagra, -ae f dna łokcia

anconalgia, -ae f ból w łokciu

anconalis (anconealis), -e; anconeus. -a, -um łokciowy

anconitis, -idis f zapalenie stawu łokciowego

anconoidus, -a, -um podobny do łokcia

ancus, -a, -um krzywonogi

ancus, -us m 1) łokieć; 2) guz (bubo) w pachwinie

ancy- p. ankyandirinum,

-i n andyryna, suramina

andranatomia, -ae f anatomia ustroju męskiego

andrasa, -ae f hipotetyczny enzym mający decydować o męskości potomstwa

andriatria, -aefandriatria, andrologia, nauka o chorobach mężczyzn i ich leczeniu

andreioma, -atis n jądrzak, guz jajnika wzbudzający cechy męskie

androblastoma, -atis n androblastoma,

jądrzak

androcytum, -i n spermatoblast, sper-matyd

androgalactosaemia, -ae f wydzielanie się mleka z sutków męskich

androgenes, -is wydający tylko męskie potomstwo

androgenesis, -is f rozwój jaja zawierającego tylko męskie chromosomy

androgenotherapia, -ae f leczenie hormonami męskimi

androgenicus, -a, -ump. androgenes

androgenum, -i n środek pobudzający cechy męskie

androglossia, -ae f męski glos u kobiety

androgynia, -ae/; androgynismus -i m androginia, występowanie cech męskich u kobiety

androidens, -a, -um podobny oo mężczyzny, o cechach męskich

andrologia, -ae f nauka o cechach i chorobach mężczyzn i ich leczeniu

androma, -atis n jądrzak

andromania, -ae f nadmierna pobudliwość płciowa u kobiety

andromastia, -ae f zanik sutków u kobiety

andromimeticus, -a, -um amdromimety-czny, przypominający lub rozwijający cechy męskie

andromorpbus, -a, -um mający wygląd męski

andropathia, -ae f choroba spotykana u mężczyzn

androphania, -ae f wirylizm, obecność cech męskich u kobiety

androphilia, -ae p. anthropophilia

androphobia, -ae f chorobliwa niechęć kobiet do mężczyzn

androphonomania, -aefobłęd morderczy

androsteronum, -i n androsteron

anelectrotonus, -i m zmniejszona wrażliwość nerwu na działanie prądu w okolicy anody

anemometrum, -i n anemometr, przyrząd do mierzenia szybkości wiatru, ruchu powietrza

anemonismus, -i m zatrucie rośliną z rodziny jaskrowatych

anemopathia, -ae f leczenie inhalacjami

anemophobia, -ae f chorobliwa obawa wiatru, przeciągu

anempeiria, -ae f niezdolność zastosowania nabytych wiadomości (w słowie lub piśmie)

anencephalia, -ae f brak sklepienia czaszki i części mózgu

anencephalohaemia, -ae f niedostateczny dopływ krwi do mózgu

anencephalomyelia, -ae f brak mózgu i rdzenia

anencephalus, -i m płód bez mózgu

anenteroneuria, -ae f atonia jelit

anenterus, -a, -um nie mający jelit

aneosinophilia, -ae f niedobór leukocytów kwasochłonnych

anephrogenesis, -is f niedorozwój nerki

anepia, -ae f niemożność mówienia, utrata mowy

anepiploicus, -a, -um nie mający sieci otrzewnej

anepithymia, -ae f utrata łaknienia

anerelhisia, -ae f niewrażliwość, brak pobudliwości

anergasia, -ae f brak aktywności (pochodzenia ośrodkowego)

anergia, -ae f 1) anergia, brak reakcji na wstrzyknięty antygen; 2) osłabienie ogólne

anergicus -a, -um 1) pozbawiony energii, apatyczny, nieaktywny; 2) aner-giczny, nie

wykazujący odczynowości na antygen

aneroidum, -i n barometr nie zawierający płynu, aneroid

anerythroblepsia, -ae f nierozróżnianie barwy czerwonej

anerythrocytum, -i n krwinka czerwona bez hemoglobiny, odbarwiona

anerythroplasia, -ae f zaburzenie, brak wytwarzania krwinek czerwonych

anerythropoiesis, -is f niedostateczne wytwarzanie krwinek czerwonych

anerythropsia, -ae/nierozróżnianie barwy czerwonej

anethopathia, -ae f niedorozwój uczuć etycznych

anetodermia, -ae / zanik ograniczony skóry, samoistny plamisty zanik skóry

aneuploides, -is; aneuploidus, -a, -um mający niewłaściwą liczbę chromosomów

aneuploidia, -ae f aneuploidia, niewłaściwa liczba chromosomów

aneuria, -ae f brak energii nerwowej

aneurilemmicus, -a, -um nie mający osłonki nerwowej

aneurinum, -i n aneuryna, tiamina, witamina BI

aneurysma, -atis n tętniak

aneurysma anastomoticum tętniak zespoleniowy

aneurysma aorticum tętniak aorty

aneurysma arteriovenosum tętniak tęt-niczo-żylny

aneurysma ciroides tętniak splotowaty, kędzierzasty

aneurysma dissecans tętniak rozwarstwiający

aneurysma embolicum tętniak zatorowy

angelinum

aneurysma falsum tętniak rzekomy, w którym powłoki naczyń są uszkodzone, ale krew

utrzymuje się w tkankach

aneurysma fusiforme tętniak wrzecionowaty

aneurysma herniatum tętniak przepuklinowy

aneurysma innominatum tętniak pnia ramienno-głowowego

aneurysma medicate tętniak śródpier-siowy chirurgicznie niedostępny

aneurysma miliare tętniak prosowaty

aneurysma murale tętniak ściany serca

aneurysma phantasmicum tętniak fan-tomowy

aneurysma racemosum tętniak kędzierzasty

aneurysma sacciforme tętniak workowaty

aneurysma skenoideum tętniak namiotowaty

aneurysma spongiosum tętniak naczy-niasty, gąbczasty

aneurysma spontancum tętniak samoistny

aneurysma spurium tętniak rzekomy

aneurysma vaivulare tętniak zastawki sercowej

aneurysma varicosum tętniak tętniczo-żylny

aneurysma verum tętniak prawdziwy

aneurysmalis, -e; aneurysmaticus, -a, -um tętniakowy

aneurysmectomia, -ae f wycięcie tętniaka

aneurysmogramma, -atis n radiografia tętniaka

aneurysmoplastica, -ae f plastyczna operacja tętniaka

aneurysmorrhaphia, -ae f zeszycie tętniaka

aneurysmotomia, -aefresekcja tętniaka

aneutrophilia, -ae f agranulocytoza

anfractuositas, -atis n bruzda (zatoka) mózgowa

anfractuosus, -a, -um zatokowy, kręty, bruzdowały

angeiologia, -ae / angiologia, nauka o naczyniach krwionośnych i chłonnych

angeiopathia, -ae f choroba naczyń

angeitis (angiitis), -idis f zapalenie naczynia krwionośnego, chłonnego

angelinum, -i n angelina, surynamina

angialgia

angialgia, -aefangialgia, ból wywołany chorobą naczyń krwionośnych lub chłonnych

angiasthenia, -ae f brak, niedostateczne napięcie ściany naczyń

angiectasia, -ae f rozszerzenie naczynia krwionośnego lub chłonnego

angiectomia, -ae f wycięcie naczynia krwionośnego

angiectopia, -ae f przemieszczenie naczynia

angiemphraxis, -is f zaczopowanie naczynia

angiitis, -idis f zapalenie naczynia krwionośnego lub chłonnego

angiitis meninguum et medullae spinalis syphilitica kiłowe zapalenie naczyń krwionośnych

opon i rdzenia

angiitis syphilitica cerebri et meninguum kiłowe zapalenie naczyń krwionośnych mózgu i

opon

angina, -ae f zapalenie gardła

angina abdominalis bóle brzucha spowodowane zwężeniem naczyń krezkowych

angina agranulocytica agranulocytoza

angina catarrhalis nieżytowe zapalenie gardła

angina colli profunda ropowica pod-żuchwowa

angina crouposa angina rzekomobło-nicza, angina krupowa

angina diphtherica (diphtheritica) błonica gardła

angina dyspeptica dusznica, przypominająca sercową (bolesną), wskutek rozstrzeni żołądka

angina follicularis zapalenie mieszkowe migdałków

angina fusospirochactaiis (fusospiriilaris) zapalenie gardła wrzodziejące, angina Plauta-

Vincenta, angina wrze-cionowatokrętkowa

angina gangraenosa angina zgorzelinowa

angina herpetica angina opryszczkowa

angina intestinalis bóle brzucha spowodowane zwężeniem tętnic krezkowych

angina lacunaris mieszkowe zapalenie migdałków

angina Ludwig ropowica podżuchwowa

angina maligna błonica gardła

angina monocytica monocytoza zakaźna, angina monocytowa, agranulocytoza

angina pectoris stenokardia, dusznica bolesna

angina phlegmonosa angina ropowicza, ropowica gardła

angina Plaut-Yincent (ulceromembra-nacea) wrzodziejąco-błoniaste zapalenie gardła

angina spuria dusznica rzekoma przypominająca sercową (bolesną) bez zmian sercowach

angina ulcerosa wrzodziejące zapalenie gardła

anginoideus, -a, -um podobny do anginy

anginophobia, -ae f chorobliwa obawa dusznicy bolesnej

anginosis, -is f ogólny zespół kliniczny z anginą

angioblastoma, -atis n naczyniak zarodkowy

angioblastum, -i n; angioblastus, -i m angioblast, tkanka naczyniowa

angiocardiographia, -ae f angiokardio-grafia, radiografia serca i wielkich naczyń

angiocardiopathia, -ae f choroba naczyń krwionośnych i serca

angiocarditis, -idis f zapalenie serca i dużych naczyń

angioceratoma, -atis n brodawczak na-czyniasty

angiocheiloscopia, -ae f badanie krążenia krwi na błonie śluzowej ust

angiocholecystitis, -idis f zapalenie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych

angiocholitis, -idis f zapalenie dróg żółciowych

angiochondroma, -atis n naczyniako-chrzęstniak

angioclastum, -i n angioklast, kleszczyki hemostatyczne (naczyniowe)

angiocrinosis, -is f zaburzenie naczy-nioruchowe pochodzenia endokry-nataego

angiodermatitis (angiodermitis), -idis f zapalenie naczyń krwionośnych skóry

angiodiascopia, -ae f oględziny naczyń krwionośnych prześwietlonych od tyłu

angiodynia, -ae f angialgia, ból wywołany chorobą naczyń krwionośnych

angiodystrophia, -ae f zaburzenie rozwojowe naczyń krwionośnych

angiodystrophia cerebri zaburzenie rozwojowe naczyń krwionośnych mózgu

angiopiastica

angioendothelioma, -atis n śródbłoniak nac2yniowy, naczyniakośródbłoniak

angiofibroma, -atis n naczyniakowłók-niak

angiogenia, -ae f; angiogenesis, -is f rozwój naczyń krwionośnych

angioglioma -atis n naczyniakoglejak

angiogliomatosis, -is f naczyniakogleja-kowatość

angiogranuna, -atis n angiogram, zdjęcie rentgenowskie naczyń

angiographia, -ae f radiografia kontrastowa naczyń

angiohyalinosis, -is f zwyrodnienie szkliste mięśniówki naczyń

angiokeratoma, -atis n p. angiocerato-ma

angioleucitis (angioleukitis), -idis f zapalenie naczyń chłonnych

angiolipoma, -atis n naczyniakotłusz-czak

angiolithus, -i m angiolit, kamień żylny

angiologia, -ae / angiologia, nauka o naczyniach

angiolupoidum, -i n angiolupoid, gruź-liczak skóry twarzy

angiolymphoma, -atis n chłoniak naczyniowy

angioma, -atis n naczyniak

angioma cavernosum naczyniak jamisty

angioma cysticum naczyniak torbielowaty

angioma elephantiasicum naczyniak ze zgrubieniem tkanek otaczających, przypominającym

słoniowaciznę

angioma lymphaticum naczyniak lirnfa-tyczny, naczyniakochłoniak

angioma malignum naczyniak złośliwy, mięsak naczyniowy

angioma ossificans kostniak obficie unaczyniony

angioma serpiginosum naczyniak pełzający

angioma stellatum naczyniak gwiaździsty, naczyniak pająkowaty

angioma teleangiectaticum (teleangiec-todes) naczyniak z rozstrzeniami

angiomalacia, -ae f patologiczne roz-mięknienie ściany naczynia

angiomatosis, -is f naczyniakowatość, rozwój licznych naczyniaków

angiomatosis encephalocutanea naczyniakowatość skóry wzdłuż gałązek

nerwowych, zwłaszcza nerwu trójdzielnego

angiomatosis haemorrhagica familiaris naczyniakowatość krwotoczna rodzinna

angiomatosis retinalis naczyniakowatość siatkówki (choroba Lindaua-von Hippela)

angiomegalia, -ae/rozszerzenie naczyń krwionośnych

angiomegalia palpebrarum rozszerzenie naczyń krwionośnych powiek

angiometrum, -i n przyrząd do mierzenia średnicy i napięcia naczyń krwionośnych

angiomyoma, -atis n naczyniakomięś-niak

angiomyonenroma, -atis f guz kłębka szyjnego, nowotwór kłębka szyjnego

angiomyopathia, -ae f choroba mięśniówki naczyń

angiomyosarcoraa, -atis » naczyniako-mięsak mięśniowy

angiomyxoma, -atis n naczyniakoślu-zak

angionecrosis, -is f martwica ściany naczyniowej

angioneuralgia, -aefból kończyn z obrzękiem i zaczerwienieniem

angioneurectomia, -ae f wycięcie naczyń i nerwów

angioneuromyoma, -atis n guz kłębka szyjnego

angioneurooedema, -atis n obrzęk na-czyniowo-nerwowy

angionenrosis,-is f nerwica naczyniowa

angioneuroticus, -a, -urn naczyniowo-nerwowy

angioneurotomia, -ae f resekcja naczyń i nerwów

angionoma, -ae/owrzodzenie naczynia

angiootitis, -idis f zapalenie naczyń usznych

angiopancreatitis, -idis / zapalenie naczyń trzustki

angioparalysis (angioparesis), -is f porażenie naczyń

angiopathia, -ae f choroba naczyń

angiopathicus, -a, -um dotyczący choroby naczyń

angiophakomatosis, -is f rozwój naczy-niakowatych torbielek w móżdżku i siatkówce,

choroba Lindaua

angiopiastica, -ae f plastyka naczyniowa, chirurgia odtwórcza naczyń

angiopneumocardiographia

angiopneumocardiographia, -ae f radiografia naczyń płuc i i serca

angiopneumographia, -ae / zdjęcie rentgenowskie naczyń płucnych

angiopoiesis, -is f tworzenie się naczyń

angiopsathyrosis, -is f łamliwość, kruchość naczyń

angioreticulenia, -atis n naczyniako-siateczkowiak

angioretinopathia, -ae f zmiany naczyń siatkówki (choroba Lindaua-ven Hippela)

angiorhigosis, -is f sztywność ścian naczyń

angiorrhaphia, -ae f szew naczyniowy

angiorrhaphia arleriovenosa zespolenie tętnicy z żyłą

angiorrhexis, -is f pęknięcie naczynia krwionośnego

angiorrhoea, -ae f przesączanie się krwi z naczyń

angiosarcoma, -atis n naczyniakomięsak mięsak naczyniowy

angiosclerosis, -is f stwardnienie naczyń

angioscleroticus, -a, -urn związany ze stwardnieniem naczyń

angioscopia, -ae f oglądanie naczyń

angioscopia labialis badanie krążenia w naczyniach włosowatych warg specjalnym

mikroskopem

angioscopium, -ii n angioskop, przyrząd do badania naczyń włosowatych

angioscotoma, -atis n mroczek naczyniowy, ubytek w polu widzenia wskutek cienia naczyń

siatkówki

angiosialitis, -idis f zapalenie przewodu ślinowego

angiosis, -is f choroba naczyń

angiospasmus, -i m skurcz naczyniowy

angiospasticus, -a, -urn zależny od skurczu naczyń, naczynioskurczo-wy

angiostaxis, -is f skaza naczyniowa

angiostenosis, -is f zwężenie naczynia

angiosteosis, -is f kostnienie, zwapnienie naczyń

angiostomia, -ae f wytworzenie otworu w naczyniu krwionośnym

angiostrophia, -ae f skręcenie naczynia krwionośnego (dla zatrzymania krwotoku)

angiosynisesis, -is f zapadnięcie się ściany naczynia z powstaniem zrostu

angiotelectasis, -is f rozszerzenie naczyń drobnych i włosowatych

angiotenicus, -a, -urn zależny od rozszerzenia naczyń krwionośnych

angiotensinum, -i n angiotensyna, an-giotonina, hipertensyna

angiotherapia, -ae f leczenie drogą śródnaczyniową

angiotitis, -idis f zapalenie naczyń usznych

angiotomia, -ae f 1) nacięcie lub przecięcie naczynia krwionośnego; 2) anatomia naczyń

angiotomus, -i m segment układu naczyniowego płodu

angiotonasa, -ae / enzym unieczynnia-jący angiotensynę

angiotonia, -ae f napięcie naczyń krwionośnych

angiotonicus, -a, -um zwiększający napięcie naczyń krwionośnych

angiotoninum, -i n angiotonina, angiotensyna, hipertensyna

angiotribus, -i m angiotryb, miażdż naczyniowy, kleszczyki naczyniowe z zaciskiem

angiotripsia, -ae f; angiotripsis, -is f miażdżenie (zgniecenie) naczyń krwionośnych

angiotrophicus, -a, -um odnoszący się do odżywiania naczyń

angiotrophoneurosis, -is f nerwica na-czynioruchowa z zaburzeniami troficznymi

angone, -esfuczucie ściskania w krtani

angcphrasia, -aef „cedzenie" i niekoń-czenie słów

angor, -oris m 1) duszenie się, dławienie; 2) smutek, przygnębienie

angor mortis lęk przedśmiertny

angor r.octirnus lęk nocny

Anguillula, -ae / intestinalis węgorek jelitowy

Anguillula stercoralis węgorek kałowy anguilluliasis (anguillulosis), -is f zakażenie

węgorkiem jelitowym anguipes, -pedis m krzywonogi angularis, -e kątowy, węgłowy

angulatio, -onis f zgięcie, zagięcie angulus, -i m kąt angulus aberraticnis kąt odchylenia,

kąt aberracji

angulus acromialis kąt barkowy angulus anterior pyramidis kąt przedni

piramidy

angulus axiaiis kąt osiowy anguius costac kąt żebra

anunisfflus

angulus costovertebralis kąt żebrowokręgowy

angulus duodenoieiunalis zgięcie dwunastniczo-

czcze angulus frontalis kąt czołowy angulus infectiosus liszajec zaraźliwy

w kątach ust, zajad angulus inferior kąt dolny angulus infrasternalis kąt podmostkowy angulus

iridis (iridocornealis) kąt tęczo wkowo-rogówkowy angulus lateralis kąt boczny angulus

mandibulae kąt żuchwy angulus mastoideus kąt sutkowaty angulus occipitalis kąt potyliczny

angulus oculi kąt szpary powiekowej,

kąt oka

angulus oculi lateralis kąt boczny oka angulus oculi medialis kąt przyśrodkowy

oka

angulus opticus kąt widzenia angulus oris kąt ust angulus pubis kąt łonowy angulus

reflexionis kąt odbicia angulus refractionis kąt załamania angulus sacrovertebralis kąt

między kością krzyżową a dolnym kręgiem lędźwiowym

angulus sphenoidalis kąt klinowy angulus sterni kąt mostka angulus strabismi kąt zeza

angulus subpubicus kąt podłonowy angulus superior kąt górny angulus venosus kąt

pomiędzy żyłą

szyjną a podobojczykową angustia, -ae f zwężenie, cieśń, węzina angustio, -onis f zwężenie

angustura, -ae f kora drzewa Galipea cusperia o właściwościach pobudzających apetyt i

wzmacniających angustus, -a, -um wąski, ciasny anhaematopoiesis (anhaematosis), -is f

upośledzone wytwarzanie krwi w szpiku anhaemolyticus, -a, -um niehemolityczny

anhaemothigmicus, -a, -um dotyczący tkanek, których kontakt wywołuje krzepnienie krwi

anhaloninum, -i n anhalonina, alkaloid podobny do meskaliny, narkotyk anhaphia, -aefbrak

czucia dotyku anhedonia, -ae f utrata odczuwania

przyjemności

anhelatio, -onisfzadyszka, krótki częsty oddech

anhelosus, -a, -um zadyszany, z trudem

oddychający anhelosus, -i m człowiek cierpiący na

duszność

anhepatia, -ae f niewydolność wątroby anhepaticus, -a, -um niewątrobowy,

pozawątrobowy anbidrosis, -is f niepotliwość anhidrotica, -oram n pl środki zmniejszające

potliwość

anhisticus (anhisrus), -a, -um bezkształtny, o nieokreślonej budowie anhodus, -ifanoda,

biegun dodatni anhormonia, -ae f niedobór hormonów anhydraemia, -ae f zagęszczenie krwi

anhydrasa, -ae f anhydraza anhydratatio (anhydratio), -onis f odwodnienie

anhydricus, -a, -um bezwodny anhydridum, -i n bezwodnik anhydrisatio, -onis f stan

odwodnienia anhydrobiosis, -is f odwodnienie ustroju zwierząt podczas snu zimowego

anhydromyelia, -ae f zmniejszona ilość

płynu mózgowo-rdzeniowego anhydrus, -a, -um bezwodny anhapnia, -ae f; anhypnosis, -is f

bezsenność

aniacinamidosis, -is f niedobór niacyny anianthinopsia, -ae f nierozróżnianie

barwy fioletowej

anictericus, -a, -um bezżóhaczkowy anideatio, -onis f astenia psychiczna, niezdolność

właściwego przedstawiania przedmiotów i zjawisk anidrosis, -is f niepotliwość anilinctio, -

onis f lizanie odbytu anilinismus, -i m zatracie zawodowe

aniliną

anilinum, -i n anilina anilismus, -i m zatrucie aniliną anima, -ae f 1) dusza, duch, życie,

tchnienie; 2) ideał w podświadomości kobiety (w psychoanalizie); 3) istota lekarstwa

animal, -alis n zwierzę animalculum, -i n drobnoustrój zwierzęcy, żyjątko animalis, -e

zwierzęcy an ima t io, -onis f ożywienie, resuscytacja

animatus, -a, -um ożywiony animismus, -i m animizm, przestarzała teoria głosząca, że dusza

jest przyczyną rozwoju

animositas

animositas, -atis f zapalczywość

animus, -i m 1) duch, dusza; 2) ideał w podświadomości mężczyzny (w psychoanalizie)

anion, -i n anion, jon ujemny

anionicus, -a, -um anionowy, odnoszący się do jonu ujemnego

aniridia, -ae f brak tęczówki

anisatus, -a, -um zaprawiony anyżem aromatycznym

anischnria, -ae f nietrzymanie moczu

aniseiconia (aniseikcaia), -ae f anize-ikonia, różnica obrazu tego samego przedmiotu

widzianego jednym i drugim okiem

anisergia, -ae f circulatoria różnica ciśnienia w różnych miejscach narządu krążenia

anisochromasia, -ae f nierówne zabarwienie (krwinek czerwonych)

anispchromaticus, -a -um barwiący się niejednakowo, nierównomiernie

anisochromia, -ae f nierówne zabarwienie krwinek czerwonych

anisocoria, -ae f nierówność źrenic

anisocytosis, -is f nierówność krwinek czerwonych

anisodactylia, -ae nierówność palców

anisodontia, -ae f nierówność zębów

anisodonticus, -a, -um mający nierówne zęby

anisogamia, -aefheterogamia, rozmnażanie płciowe (pierwotniaków) przez nierówne gamety

(anizogamety)

anisognathia, -ae f nierówność szczęki i żuchwy

anisoleucocytosis, -is f zmienność odsetka poszczególnych leukocytów

anisomastia, -ae f sutki różnej wielkości

anisomelia, -ae f nierówność symetrycznych kończyn

anisometria, -ae f nierówna wielkość krwinek (zwłaszcza czerwonych)

anisometrppia, -ae f nierównomierna refrakcja, nierówność widzenia jednym i drugim okiem

anisophcria, -ae f niezgodność osi poziomych oczu (wskutek nierównego napięcia mięśni

ocznych)

anisopia, -ae f anizopia, niejednakowe widzenie jednym i drugim okiem

anisopicsis, -is f nierówność ciśnienia krwi w różnych częściach ciała

anisopoikilocytosis, -is f anizopoikilo-cytoza, nierówność krwinek czerwonych

anisorhythmia, -ae f brak synchronizacji między rytmem przedsionków i komór serca

anisosphygmia, -ae f tętno niejednakowe, różnica tętna w dwu symetrycznych naczyniach

anisosthenia, -ae f nierówna siła mięśni parzystych

anisotonicus, -a, -um mający niejednakowe ciśnienie osmotyczne lub napięcie

anisotropia, -ae / podwójne załamywanie, zaolność podwójnej polaryzacji

anisotropicus, -a, -um podwójnie załamujący, o podwójnej sile polaryzacji

Anisum, -i n anyżek

anisuria, -ae f naprzemienny skąpo-mocz i wielomocz

anitis, -idis f zapalenie odbytu

ankyloblepharon, -i n zrost brzegów powiek

ankyloblepharon filiforme adnatum wrodzony zrost nitkowaty brzegów powiek

ankylocheilia (ankylochilia), -ae/zrost warg ustnych

ankylocolpos (ankylokolpos), -i m zarośnięcie pochwy, brak otworu pochwy

ankylodactylia, -ae f zesztywnienie palców

ankyloglossia, -ae f przyrośnięcie języka

ankylophobia, -ae f chorobliwa obawa przed zesztywnieniem złamanej kończyny

ankylopoieticus, -a, -um wytwarzający zesztywnienie stawu

ankyloproctia, -ae f zwężenie odbytu

ankylorrhynia, -ae f zrośnięcie ścian nozdrzy

ankylosis, -is f zesztywnienie stawu ankylosis artificial is p. arthrodesis ankylosis fibrosa

zesztywnienie włókniste stawu ankylosis ligamentosa zesztywnienie

i zrost ścięgnisty stawu ankylosis spuria zesztywnienie stawu rzekome, zesztywnienie stawu

wskutek stwardnienia otaczających tkanek

ankylosis vera (ossea) zesztywnienie stawu kostne

anonymus

Ankylostoma, -atis n duodenale tęgo-ryjec dwunastniczy

ankylostomiasis, -is / ankilostomiaza, ankilostomoza, zakażenie tęgoryj-cem dwunastniczym

ankylotia, -ae f zarośnięcie zewnętrznego przewodu słuchowego

ankylotomia, -ae f przecięcie wędzideł-ka językowego

ankylotomum, -i n nóż do przecinania wędzidełka językowego

ankylourethria, -ae / zwężenie cewki moczowej

ankyroides, -is hakowaty, kotwicowaty

anlage ind. p. primordium

annexectomia, -ae / wycięcie przydał -ków macicy

annexus, -us m przydatek, dodatek

annularis (anularis), -e kolisty, obrączkowy, pierścieniowaty

anauli (anuli) tibrosi (cordis) pierścienie włókniste (serca)

annulus (anulus), -i m pierścień, obrączka, kółko

annulus abdominalis pierścień pachwinowy, (górny i dohiy)

annulus coniunctivae pierścień spojówki

annulus cruralis (femoralis) pierścień udowy

annulus fibrocartilagineus (membranae tympani) pierścień włóknisto-chrzą-stkowy (błony

bębenkowej)

annulus fibrosus (disci intervertebralis) pierścień włóknisty (krążka między-kręgowego)

annulus hernialis pierścień przepuklinowy

annulus inguinalis profundus pierścień pachwinowy głęboki

annulus inguinalis superf icialis pierścień pachwinowy powierzchowny

annulus iridis maior pierścień większy tęczówki

annulus iridis minor pierścień tęczówki mniejszy

annulus tendineus conununis (musculo-rum oculi) pierścień ścięgnisty wspólny (mięśni oka)

annulus trachealis pierścień chrzestny tchawicy

annulus tympanicus pierścień bębenkowy

annulus umbilicalis pierścień pępkowy

annulus urethralis pierścień cewki, moczowej (przy pęcherzu)

annulus Vieussens p. Hmbus fossae ovalis

annulus Zinn pierścień ścięgnisty wspólny (Zinna)

annus, -i m rok

annuus, -a, -um roczny

anochlesia, -ae f 1) spokój, cisza; 2) katalepsja

anochromasia, -ae / brak zwykłego zabarwienia

anococcygeus, -a -um; anococcygealis, -e odbytowo-guziczny, odbytowo--ogonowy

anodalis, -e anodowy

anodinia, -aefbrak bólów porodowych

anodmia, -ae f 1) brak powonienia; 2) utrata powonienia; p. też anosmia

anodontia, -ae f brak zębów (wrodzony)

anodontia vera brak zębów rozwojowy

anodontismus, -i m zupełny brak narządu zębowego

anodus, -i m anoda, biegun dodatni

anodyna, -orum n pl środki uśmierzające ból

anodynia, -ae f nieobecność bólu

anoedus, -a, -um nie mający narządów płciowych

anoesia, -aefidiotyzm, ghiptactwo

anoestrum, -i n; anoestrus, -i m okres nieczynności płciowej między cyklami rujowymi, brak

rui

anoeticus, -a, -um 1) nie rozumiejący, umysłowo niedorozwinięty; 2) niezrozumiały

anoia, -ae f idiotyzm, ghiptactwo

anomalia, -ae, f anomalia, wada rozwojowa, zniekształcenie, nieprawidłowość

anomalis, -e; anomalus, -a., -um nieprawidłowy, nienormalny, wadliwy

anomaloscopium, -ii n anomaloskop, przyrząd do badania defektu różnicowania barw

anomalotrophia, -ae f niewłaściwe odżywienie

anomia, -ae f utrata zdolności nazywania przedmiotów

anomphalus, -a, -um bezpępkowy

anoneme, -es /włókienko łączące kine-toplast ze ścianą komórki pierwotniaka Leishmama

anonychia, -ae/; anonychosis, -is f brak paznokci

anonymus, -a, -um bezimienny, nienazwany

anoperinealis

anoperinealis, -e odbytniczo-kroczowy

Anopheles, -is f widliszek (rodzaj komarów malarycznych)

anophelicidum, -i n środek komarobój-czy, środek niszczący larwy komarów (widliszków)

anophelifuga, -orum n pl środki odstraszające komary (widliszki)

anophelismus, -i m anofelizm, występowanie widliszków w danej okolicy

anophthalmia, -ae f wrodzony brak oczu

anophthalmus, -i m bezoki, osobnik nie mający oczu

anopia, -ae f 1) brak oczu; 2) zez ku górze; 3) wada wzroku

anopsia, -ae f wada lub choroba oczu

anopsia quadrantica utrata wzroku w V* pola widzenia

anorchia (anorchidia), -ae f brak jąder

anorchus, -i m kastrat, trzebieniec, osobnik bez jąder

anorectalis, -e odbytowo-odbytniczy

anorecticus, -a, -urn nie mający łaknienia, apetytu

anorectitis, -idisfzapalenie odbytu i odbytnicy

anorexia, -aefbrak łaknienia

anorexia essentialis samoistny brak łaknienia

anorexicus, -a, -um nie mający łaknienia, apetytu

anorganicus, -a, -um nieorganiczny

anorgasmus, -i m brak orgazmu (szczytowania)

anormalis, -e nienormalny, nieprawidłowy, niewłaściwy

anorthographia, -ae f agrafia ruchowa, brak, utrata zdolności pisania prawidłowo

anorfhopia, -aefanortopia, zaburzenie widzenia (wzroku)

anoscopia, -ae f wziernikowanie odbytnicy

anosigmoidoscopia, -ae f wziernikowanie odbytnicy i esicy

anoscopium, -ii n anoskop, wziernik odbytniczy

anosmia, -ae f 1) brak powonienia;-2) utrata powonienia

anosmicus, -a, -um nie mający zapachu, bezwonny

anosognosia, -ae / niezdawanie sobie sprawy z własnej choroby

anosphrasia, -ae f brak powonienia

anospinalis, -e odnoszący się do ośrodka rdzeniowego nerwów odbytnicy anosteoplasia, -ae /

wadliwy rozwój

kości

anostosis, -is f wadliwy rozwój kości anotia, -ae / wrodzony brak uszu anorus, -i m płód bez

uszu anovaginalis, -e odbytniczo-pochwowy anovarismus, -a, -um nie mający jajników,

bezjajnikowy anorularis, -e nie wytwarzający jaj anoxaemia, -ae f niedotlenienie krwi anoxia,

-ae f niedobór tlenu w tkankach, niedotlenienie tkanek anoxia altitudinis niedotlenienie

wysokościowe anoxybionticus, -i m anaerob, beztlenowiec

anoxyhaemia, -ae f niedotlenienie krwi ansa, -ae f pętla, uszko (bakteriologiczne)

ansa ceiricalis pętla szyjna ansa intestinalis pętla jelitowa ansa lenticularis pętla soczewkowa

ansa nervi spinalis pętla nerwu rdzeniowego

ansa peduncularis pętla konarowa ansa sigmoidea okrężnica esowata,

esica ansa subclavia pętla podobojczykowa

(Vieussensa) ansatus, -a, -um 1) w kształcie pętli;

2) mający ucho; 3) mający rękojeść anserinus, -a, -um gęsi

ansiformis, -e pętlowaty, zapętlony, pętlowy

ansotomia, -ae f 1) przecięcie pętli; 2) przecięcie pętli soczewkowej (w leczeniu

parkinsonizmu)

ansula, -ae f uszko, pętelka

antacida, -orum n pl środki przeciw nadkwaśności

antagonismus, -i m antagonizm, prze-ciwstawność, przeciwieństwo

antagonista, -ae m przeciwnik, antagonista

antagonisticus, -a, -um przeciwstawny, antagonistyczny

antalgesica, -orum n pl środki przeciwbólowe

antaphrodisiacum, -i n środek obniżający popęd płciowy

antapoplecticum -i n 1) środek mający zapobiegać udarowi mózgu; 2) środek łagodzący

napady padaczkowe;

3) środek łagodzący dne.

antarthritica, -orum n pl środki przeciwdnawe,

przeciwartretyczne antasthenicuni, -i n środek wzmacniający antarthmaticum, -i n

środek przeciw dychawicy,

przeciwastmatyczny ante przed

ante mortem przed śmiercią antebrachialis, -e przedramicnny antebrachium, -ii n przedramię

antecardium, -ii n zagłębienie nadbrzusza antecedens, -entis poprzedzający, poprzedni

anfecnrratio, -onis / przodozgiecie

macicy antefbcatio, -onisfuteri przymocowanie

macicy do ściany brzucha anteflexio, -onis f uteri przodozgiecie

macicy

antehypophysis, -is f przedni płat przysadki antemetica, -orum n pl środki przeciwwymiotne

antenatalis, -e przedurodzeniowy antepartalis, -e przedporodowy antepartum (ante parrum)

przed porodem, okres przed porodem antephialticum, -i n środek przeciw

lękom nocnym antepileptica, -orum n pl środki przeciwpadaczkowe

anteponens, -entis wyprzedzający, poprzedni

anteposltio, -onis / przesuniecie (macicy) do przodu

anteprostatitis, -idis / zapalenie gruczołów Cowpera

antepulsio, -onis f skłonność do przyspieszania (kroku), przyspieszanie (kroku)

antergia, -ae f antagonizm, opór, oporność

antergicus, -a, -um działający w przeciwnym kierunku anterior,-ius przedni anterocclusio, -

onis f przodozgryz anterogradus, -a, -um posuwający się do

przodu

anterolateralis, -e przednioboczny anteron, -i « wyciąg gonadotropinowy

(z surowicy ciężarnej klaczy) anteroposterior, -ius strzałkowy, przedni o-tylny

anteroradicularis, -e odnoszący się do

przednich korzeni rdzenia anterosnperior, -ius przedniogArny

anterotjcum, -i n środek przeciw nad*

miernej pobudliwości płciowej antevenio, -onis / przodopochylenie (macicy) bez zgięcia lub

skrzywienia anthelii, -icis / grobelka uszna anthelmintica, -orum n pl środki przeciwczerwiowe,

przeciw robaczycy antheloticum, -i n środek przeciw mo-dzelom

(zrogowaceniu, odciskom) anthema, -atis n wysypka skórna, rumień, osutka Anthemis, -is f

nobilis rumian rzymski

lub szlachetny (pachnący) antherpeticum, -i n środek przeciwopryszczkowy

anthidrotica (antidrotica), -orum n pl

środki przeciwpotne anthophobia, -ae f chorobliwa obawa

kwiatów

anthorisma, -atis n obrzęk rozlany aothracaemla, -ae/1) zatrucie tlenkiem węgla (CO); 2)

obecność laseczki wąglika we krwi anthracia, -ae / czyraczność anthraclcus, -a, -um

wąglikowy anthracoldus, -a -um 1) podobny do wąglika; 2) dotyczący czyraka mnogiego

(karbunkułu)

anthracometrum, -i n antrakomierz, przyrząd do mierzenia eawartości dwutlenku węgla w

powietrzu anthracomucinum, -i n antrakomucyna, substancja tkankowa chroniąca przed

wąglikiem

anthraconecrosis, -is / martwicza zmiana tkanki w postaci suchej, czarnej masy

antnracosilicosis, -is/pylica krzemowowęglowa

anthracosis, -is f pylica węglowa anthracosis pnlmonum pylica węglowa

płuc anthracotherapia, -ae/leczenie węglem

drzewnym anthrax, -acis m 1) wąglik; 2) czyrak

mnogi, karbunkuł

anthropobiologia, -ae / nauka o rozwoju człowieka i naczetoych anthropocentricus, -a, -um

antropocen-tryczny (uważający człowieka za ośrodek wszechświata) anthropocratia, -ae f

czynne wkraczanie lecznictwa w przebieg choroby anthropog«nia, -ae/uOrofogcnesis, -is /

rozwój człowieka osobniczy, rodzajowy

Mrtnropogram

anthropografia, -ae /antropografia

Anthropoidea, -oram n pl człekokształtne

anthropologia, -a« / antropologia

anthropomerria, -ae / antropometria

anthropomorphismus, -i m antropomof-fizm, przypisywanie ludzkich cech 'przedmiotom lub

zjawiskom

anthroponomia, -ae/nauka o prawach rozwoju człowieka w związku ze środowiskiem

anrhropopathia, -ae / antropopatia, przypisywanie ludzkich emocji nie--ludziom

anthrophagia, -ae / ludożerstwo, kanibalizm

anthropophilia, -ae/antropofilia

anthropophilicus, -a, -um mający upodobanie do ludzi, towarzyski

anthropophobia, -ae/niechęć do ludzi, unikanie ludzi

anthrbpophobus, -i m odludek

anthroposcopia, -ae / opisowe badanie ludzi

anthroposomatologia, -ae/nauka obudowie człowieka

anthroposophte, -ae / antropozof ia, nauka o naturze (charakterze) człowieka

anthropotomia, -ae/anatomia człowieka

anrhropotoxinum, -i n antropotoksyna, domniemana trucizna wydzielana przez phica

człowieka

anthropozopnosis, -is / choroba właściwa ludziom i zwierzętom, choroba od zwierzęca

anthropozoophilicns, -a, -um mający upodobanie do ludzi i zwierząt

anthydropica, -orum n pl środki prze-ciwobrzękowe, odwadniające

anthypnoticum, -i n 1) środek przeciw senności; 2) środek cucący

antiaccelerinum, -i n antyakceleryna, inhibitor czynnika V krwi

antiagglutininum, -i n antyaglutynina, środek zapobiegający aglutynacji

antiaggressinum, -i n antyagresyna, środek przeciwdziałający agresynie

antiamboceptor, -oris m antyambocep-tor, przeciwdwuchwytnik

antiamoebicum, -i n środek przeciwpeł-zakowy

antianaemicus, -a, -urn przeciwanemicz-ny

antianaphylaxis, -is / antyanaf ilaksja,

Odczulenie, przeciwdziałanie anafilaksji

antiapoplecticum, -i n środek przeciwudarowy,

przeciwporażeniowy antiarachnolysinnm, -i n środek przeciw jadowi pająków

antiarthretica, -orum n pl środki przeciwdnawe,

przeciwgośćcowe antiasthmatica, -orum n pl środki

przeciwastmatyczne, przeciw dychawicy

oskrzelowej

antibacterialis, -e przeciwbakteryjny antibechicom, -i n środek przeciwkaszlowy,

łagodzący kaszel antibiosis, -is / antybioza, antagonizm

bakteryjny

antibiotica, -orum n pl antybiotyki antiblennorrhagica, -orum n pl środki

przeciwrzeżączkowe antibrachialis, -e p. antebrachialis

antibromicmn, -i n środek odwaniający

antibubonicum, -i n środek przeciwdżu-mowy

anticachecticum, -i n środek przeciw charłactwu, wzmacniający

anticancerogenes, -is przeciwrakowy, zapobiegający lub powstrzymujący rozwój raka

anticathodus, -i m antykatoda w lampie rentgenowskiej

anticephalalgica, -orum n pl środki przeciw bólowi głowy

anticholinergicus, -a, -um antycholiner-giczny, przeciwcholinergiczny, blokujący

przewodzenie bodźców przez nerwy przywspółczulne, parasympa-tplityczny

anticipatio, -onis / wyprzedzanie, rozwój wcześniejszy

anticoagulantia, -ium n pl środki hamujące krzepniecie krwi, środki przeciw-zakrzepowe

anticoagulinum, -i n substancja przeciw krzepnięciu krwi

anticomplementum, -i n środek znoszący działanie dopełniacza, inhibitor dopełniacza

anticonceptiva, -orum n pl środki antykoncepcyjne, zapobiegające ciąży

anticoncipiens, -entis zapobiegający ciąży

anticontagiosus, -a, -um przeciwzakaź-ny

anticonvertinum, -i n antykonwertyna, inhibitor czynnika VII osocza

antimetabolica

ant icon vulsiva, -orum n pi środki prze-ciwdrgawkowe

anticonvulsivns, -a, -urn przeciwdrgaw-kowy

anticorpora, -urn n pl przeciwciała

anticorpus, -oris n przeciwciało

anticus, -a, -um przedni

antidiabetica, -orum npl środki przeciw-cukrzycowe

antidiarrhoica, -orum n pl środki przeciwbiegunkowe

antidiarrhoicus, -a, -um wstrzymujący biegunkę, zapierający

antidinica, -orum n pl środki przeciw zawrotom głowy

antidiphtherica (antidiphtheritica), -orum n pl środki przeciwbłonicze

antidiureticum, -i n środek przeciw-diuretyczny, środek hamujący diure-zę

antidotum, -i n odtrutka

antidromicus, -a, -um przewodzący bodźce nerwowe w kierunku odwrotnym do

prawidłowego

antidrotica (anthidrotica), -orum n pl środki przeciwpotne

antidyscratica, -orum n pl środki przeciwgazowe

antidysenterica, -orum n pl środki przeciwczerwonkowe, przeciwdyzen-teryczne

antiemeticnm, -i n środek przeciwwy-wymiotny

antiepileptica, -orum n pl środki prze-ciwpadaczkowe

antifebrilis, -e przeciwgorączkowy

antifebrinum, -i n antyfebryna, acetamid

antifibrinasa, -aef antyfibrynaza, czynnik VI krwi

antif ibrinogenolysinum, -i n antyfibryno-genolizyna, substancja powstrzymująca fibrynolizę

antifibrinokinasa, -ae f antyfibrynoki-naza

antifibrinilysinum, -i m antyfibrynoli-zyna

antifonninum, -i n antyformina (roztwór alkaliczny podchlorynu sodowego)

antifungoidum, -i n środek przeciw-grzybiczy

antigenica, -orum n pl ciała mające właściwości antygenów

antigenum, -i n antygen, wywoływacz

antigonorrhoica, -orum n pl środki przeciwrzeżączkowe

antihaemorrhagica, -orum n pl środki przeciwkrwotoczne

antihaemolytica, -orum n pl środki przeciwhemolityczne

antihectica, -orum n pl środki przeciw gorączce trawiącej

antihelmintica, -orum n pl środki prze-ciwczerwiowe, czerwiogubne

antihistaminica, -orum n pl środki prze-ciwhistaminowe, hamujące działanie histaminy

antihormonum, -i n antyhormon, substancja hamująca działanie hormonu

antihypertensiva, -orum n pl środki przeciwnadciśnieniowe, obniżające ciśnienie tętnicze

antihystericum, -i n środek przeciwhis-teryczny

antiinfectiosus, -a, -um przeciwzakaźny

antikenotoxinum, -i n antykenotoksyna, substancja powstrzymująca dzia*anie kenotoksyny

antikinasa, -ae f środek mający hamować działanie (pobudzające) kinazy

antikinesis, -is f antykineza, opór ustroju przeciw działaniu siły odśrodkowej

antilactasa, -ae f antylaktaza, enzym hamujący działanie laktazy

antilaemicum, -i n środek przeciwdżu-mowy

antileproticum, -i n czynnik, środek przeciwtrądowy

antilepsis, -is f leczenie odciągające

antilemargicum, -i n środek zapobiegający senności, cucący

antilipfanogenum, -i n substancja surowicy powstrzymująca odkładanie tłuszczu w ustroju

antilithicum, -i n środek zapobiegający kamicy

antilobium, -ii n przeciwskrawek (ucha)

antilueticum, -i n środek przeciwkiło-wy

antilyssicum, -i n środek przeciw wściekliźnie

antimalaricum, -i n środek przeciwma-laryczny, przeciwzimniczy

antimeri, -orum n pl antymetamery, przeciwstawne sobie, ss^metryczne odcinki ciała

morfologicznie jednakowe

antimetabolica, -orum n pl antymeta-bolity; środki blokujące procesy enzymatyczne,

metaboliczne

antimicrobica

antimicrobica, -orum n pl środki prze-ciwbakteryjne

antimitotica, -orum n pl środki hamujące mitozę

anthnonium, -ii n pierwiastek antymon symb. (Sb)

antimonium aurantiacum (sulfiiratum) pięciosiarczek antymonu

antimoflium crudum siarczek antymonu rodzimy, trójsiarczek antymonu

antimonium sulfuratum (auriantiacum) pięciosiarczek antymonu, siarczek antymonowy

antimycoticum, -i n środek przeciwgrzy-biczy

antinephritica, -orum n pl środki przeciw zapaleniu nerek

antineuralgica, -orum n pl środki przeciw nerwobólom, przeciwnewral-giczne

antineuritica, -orum npl środki przeciw zapaleniu nerwów

antioedematicus, -a, -urn; antioedema-tiens, -entis przeciwobrzękowy

antiophidica, -orum npl środki przeciw jadowi wężów i żmij

antiophthalmica, -orum n pl środki przeciwoftalmiczne, przeciw chorobom oczu

antipaludica, -orum n pl środki prze-ciwzimnicze, przeciwmalaryczne

antiparasltica, -orum n pl środki prze-ciwpasożytnicze

antipathia, -ae f antypatia, niechęć

antipepsinum, -i n enzym neutralizujący działanie pepsyny

antipeptonum, -i n antypepton, związek powstający z albumozy podczas trawienia

antiperistalsis, -is f wsteczny ruch robaczkowy, wsteczny ruch perystal-tyczny

antiperistalsis oesophagealis wsteczne ruchy perystaltyczne przełyku, wsteczne ruchy

robaczkowe przełyku

aiitiperistalticus, -a, -um przeciwpe-rystaltyczny, środek hamujący ruchy robaczkowe

antiperistaltismus, -i m przeciwperystal-tyka, wsteczne ruchy robaczkowe

autiperspirans, -antis zapobiegający poceniu się, przeciwpotny

antiphaginum, -i n swoista substancja bakterii zjadliwych, uodporniająca je na fagocytozę

antiphlogisticum, -i n środek przeciwzapalny

antiphlogosis, -is f leczenie przeciwzapalne

antiphonum, -i n wkładka uszna przeciw hałasowi

antiplasmimim, -i n antyplazmina, inhibitor plazminy, antyfibrolizyna

antiplasticus, -a, -um 1) nie sprzyjający gojeniu; 2) wyniszczający, wycieńczający

antipneumococcicus, -a, -um przeciw-pneumokokowy, przeciw zapaleniu płuc

antipodagricus, -a, -um przeciwdnawy

antiprostatitis, -idis f zapalenie gruczołów cewkowych Cowpera

antiproteasa, -ae f przeciwproteaza, substancja neutralizująca działanie enzymów

proteolitycznych

•antiprotłirombinum, -i n antyprotrom-bina, przeciwtrombina, środek prze-ciwzakrzepowy

antiprurica (antipruriginosa), -orum n pl środki przeciwświerzbiączkowe, prze-ciwświądowe

antipsoricus, -a, -um przeciwświądowy

antiputrida, -orum n pl środki przeciw-gnilnc

antipyresis, -is f leczenie środkami przeciwzapalnymi, postępowanie przeciwgorączkowe

antipyretica, -orum npl środki przeciwgorączkowe

antipyreticus, -a, -um przeciwgorączko-wy

antipyrinomania, -ae f nałogowe zażywanie antypiryny

antipyrinum, -i n antypiryna

antirabicum, -i n środek przeciw wściekliźnie

antiracbiticum, -i n środek przeciwkrzy-wiczy

antirheumatica, -orum n pl środki przeciwreumatyczne, przeciwgośćcowe

antisaluresis, -is f niewydalanie soli w moczu

antiscabicsa, -orum n pl środki przeciw-świerzbowe

antiscorbutica, -orum n pl środki prze-ciwgnilcowe

antiscrofulosa, -orum n pl środki przeciw gruźliczemu zapaleniu węzłów chłonnych

antisensibilisinum, -i n antysensybilizy-

antrophosis

na, przeciwciało neutralizujące sen-sybilizynę

antisepsis, -isfantyseptyka, zapobieganie zakażeniu przez niszczenie zarazków

antiseptica, -orum n pl środki antysep-tyczne, przeciwgnilne, zapobiegające zakażeniu

antiseptica urinaria środki odkażające moczopędne

antisepticismus, -i m systematyczne stosowanie środków antyseptycznych

antisepticus, -a, -um antyseptyczny, przeciwgnilny

antiserum, -i n surowica odpornościowa zawierająca przeciwciała

antisialicum, -i n środek hamujący wydzielanie śliny

antisialogogum, -i n środek hamujący nadmierne ślinienie

antisocialis, -e aspołeczny, antyspołeczny

antispasmodica (antispastica), -orum n pl środki przeciwkurczowe, znoszące kurcze

antispirochaetica, -orum n pl środki przeciwkrętkowe

antistenocardiaca, -orum n pl środki rozszerzające naczynia wieńcowe, przeciw dusznicy

bolesnej

antistreptococcinum, -i n środek hamujący działanie paciorkowców

antistreptokinasa, -ae f antystreptoki-naza, enzym hamujący działanie streptokinazy

antistreptolysinum, -i n antystreptoli-zyna, przeciwciało hamujące działanie streptolizyny

antisudoralis, -e; antisudorificus, -a, -um przeciwpotny, środek hamujący pocenie się

antisyphilitica, -orum n pl środki prze-ciwkiłowe

antitctanicum, -i n środek przeciwtęż-cowy

antithenar, -aris m kłąb małego palca, kłębik

antithermicum, -i n środek przeciwgo-rączkowy

antithesis, -is f antyteza, przeciwstawienie, przeciwstawność

antithrombinum, -i n antytrombina, środek przeciwzakrzepowy

antitoxinnm, -i n antytoksyna

antitoxinum borulinioim antytoksyna

przeciw laseczkom (osełkowcom) kiełbasianym

antitoxinum contra gangraenam aero-genem polyratens antytoksyna wielo-wartościowa

przeciw zgorzeli gazowej

antitoxinum tetanicum antytoksyna przeciwtężcowa

antitragicus, -a, -um przeciwskrawko-wy

antitragohelicinus, -a, -um przeciw-skrawkowo-obrąbkowy

antitragus, -i m przeciwskrawek (ucha)

antitrcponemicum, -i n środek przeciw-krętkowy

antitrypticus, -a, -um hamujący działanie trypsyny, przeciwtrypsynowy

antituberculoticus, -a, -um przeciwgruźliczy

antitumorogenicus, -a, -um przeciwno-wotworowy, przeciwguzowy

antirussicmn, -i n środek przeciwkaszlo-wy

antityphicus (antityphoidicus), -a, -um przeciwdurowy

antivenennm, -i n środek przeciw jadowi wężów i żmij

antiviralis, -e przeciwwirusowy

antivirus, -i n antywirus, przesącz bakteryjny odpornościowy

antivitaminum, -i n przeciwwitamina (hamująca działanie witamin)

antivomitivum, -i « środek przeciwwy-miotny

antixenicus, -a, -um przeciwdziałający czynnikom obcym (w tkankach) -

antiserophthalmicum (antixeroticum), -i n środek przeciw kseroftalmii (wysychaniu rogówki

oka)

antizymotica, -orum n pl środki hamujące działanie enzymów, hamujące fermentację

antodontalgica, -orum n pl środki przeciw bólowi zębów

antrectomia, -ae f wycięcie ściany jamy wyrostka sutkowategp

antritis, -idis f zapalenie zatok, zapalenie zatoki szczękowej

antrobuccalis, -e dotyczący zatoki szczękowej i jamy ustnej

antrocele, -es f nagromadzenie płynu w zatoce (przynosowej)

antrodjTiia (antronalgia), -aefból w zatoce

antrophorum, -i n antrofor, świeczka (czopek) lecznicza

antrophosis, -isffoza (subiektywne poantropylorectomia

czucie światła) pochodzenia ośrodkowego

antropylorectomia, -ae f wycięcie części odźwiernikowej żołądka

antropyloricus, -a, -um odnoszący się do jamy odźwiernika

antropyloritis, -idis f zapalenie jamy odźwiernikowej

antroscopium, -ii n wziernik do badania zatoki szczękowej

antrostomia, -ae f antrostornia, otwarcie jamy wyrostka sutkowatego

antrotomia, -ae f otwarcie jamy lub zatoki

antrotomum, -i n antrotom, nóż do chirurgicznego otwarcia jamy lub zatoki

antrotonia, -ae f ciśnienie w jamie odźwiernikowej

antrotympanicus, -a, -um odnoszący się do jamy sutkowatej i bębenkowej

antrum, -i a jama, zatoka

antrum Highmore zatoka szczękowa

antrum mastoideum jama sutkpwata

antrum pyloricum jama odźwiemikowa

anuclcaris, -e bezjądrowy

anul- p. annulanuresis,

-is f; anuria, -ae f bezmocz

anuria angioneurotica bezmocz wskutek zaburzeń naczynioruchowych

anuria calculosa bezmocz spowodowany kamieniem moczanowym

anuria excretoria bezmocz wskutek utrudnienia odpływu moczu

anuria postrenalis bezmocz moczowo-dowy (wskutek niedrożności mo-czowodów)

anuria praerenalis bezmocz przedklęb-kowy (wskutek spadku ciśnienia krwi)

anuria renalis bezmocz nerkowy

annria secretoria bezmocz wskutek zahamowania wydzielania moczu

anurus, -a, -um bezogoniasty, bezogo-nowy

anus, -i m odbyt

anus artificialis sztuczny odbyt

anus cerebri otwór przedni wodociągu Sylwiusza

anus imperforatus brak otworu odbytu

anus praeternaturalis odbyt sztuczny

anus vesiealis przetoka pęcherzowo-prostnicza

anus vesribularis (vulvovaginalis) ujście prostnicy w sromie (przy zamkniętym odbycie)

anuscopium, -ii n wziernik odbytniczy anusitis, -idis f zapalenie odbytu anxietas, -atis f lęk,

strach, niepokój

wewnętrzny anxietas praesenilis lęk wieku przedstarczego

anxietas tibiarura zespół niepokoju i bólu goleni anxiolysis, -is f 1) ustąpienie lęku; 2)

zapobieganie depresji aorta, -aefaorta, tętnica główna aorta abdominalis aorta brzuszna aorta

ascendens aorta wstępująca aorta descendens aorta zstępująca aorta thoracalis (thoracica)

aorta piersiowa aortalgia, -ae f aortalgia, ból okolicy

aorty

aortalis, -e aortahiy aortarctia, -ae f zwężenie aorty aortectasia, -aef; aortectasis, -is f rozszerzenie

aorty

aortectomia, -aefwycięcie części aorty aorticus, -a, -um aortalny aortismus, -i m wrodzona

skłonność do

chorób aorty

aortitis, -idis f zapalenie aorty aortitis nummularis zapalenie aorty z okrągłymi plamami

białymi na błonie wewnętrznej (pieniążkowe) aortitis obliterans zapalenie aorty zarostowe

aortitis pssif icans zapalenie aorty ze

zwapnieniami (miażdżycowe) aortitis palustris zapalenie aorty w malarii

aortoclasia, -aef; aortoclasis, -is f pękniecie aorty

aortogramma, -atis n radiogram aorty aortographia, -ae f radiografia aorty aortolithus, -i m

kamień w aorcie aortpmalacia, -aefrozmięknienie aorty,

wiotkość aorty

aortopathia, -aefchoroba aorty aortoptosis, -is f opadnięcie aorty

brzusznej

aortorrbaphia, -ae f zeszycie aorty aortosclerosis, -is f stwardnienie aorty aortostenosis, -is f

zwężenie aorty aortotoniia, -ae f nacięcie aorty apaconitinum, -i n apokonityna, alkaloid

pochodny akonityny apallaesthesia, -ae f utrata czucia

wibracji; p. też pailanaesthesia apancrea, -ae f brak trzustki apancreaticus, -a, -um I)'nie

mający

trzustki; 2) spowodowany brakiem trzustki

apandria, -ae f apandria, chorobliwa niechęć do płci męskiej

apantrophia, -ae f 1) apantropia, chorobliwa niechęć do towarzystwa; 2) apandria,

aparalyticus, -a, -um nie mający porażeń, nieporażenny

aparathyreosis, -is f brak lub niedostateczny rozwój przytarczyc

aparathyreoidismus, -i m brak lub niedorozwój gruczołów przytarczo-wych

apareunia, -ae f niezdolność spółkowa-nia

aparthrosis, -is f staw wolny; p. też diarthrosis

apastia, -ae / chorobliwa niechęć do jedzenia

apatheticus (apathicus), -a, -um apatyczny, zobojętniały^

apathia, -aefl) apatia, zobojętnienie; 2) obniżenie, zanik_życia uczuciowego

apathogenes, -is; apathogenicus, -a, -um nie wywołujący objawów chorobowych

apectomia, -ae f 1) wycięcie wierzchołka zęba; 2) wycięcie szczytu płuca

apeidosis, -is f postępujące zanikanie charakterystycznych klinicznych lub histologicznych

cech choroby

apelles, -is; apellus, -a, -um 1) nie pokryty skórą; 2) nie mający napletka

apellus, -i m obrzezany, bez napletka

apepsia, -ae f niestrawność

apepsia bysterica (nervosa) niestrawność pochodzenia nerwowego

apepsina, -ae f brak wydzielania pepsyny

aperceptio, -onis f apercepcja, postrzeganie; poznawanie i przyswajanie sobie nowych

wyobrażeń

aperciens, -ends środek łagodnie przeczyszczający

aperiodicus, -a, -um nieokresowy, nieperiodyczny

aperistalsis, -is f brak perystaltyki (ruchów robaczkowych)

aperitivum, -i n środek pobudzający łaknienie

apertometrum, -i n apertometr, przyrząd do mierzenia kąta otwarcia obiektywu mikroskopu

apertura, -ae f 1) otwór; 2) Otwarcie

apertura externa aqnaednctus vestibuli

aphacia

otwór zewnętrzny wodociągu przedsionka

aperlura externa (canal iculi cochleae) otwór zewnętrzny (kanalika ślimaka)

apertura lateralis ventriculi quart! otwór boczny komory IV (mózgu)

apertura mediana ventriculi quart! otwór pośrodkowy komory IV (mózgu)

apertura pelvis inferior dolny otwór miednicy

apertura pelvis superior górny otwór miednicy

apertura piriformis otwór groszkowaty

apertura sinus frontalis otwór zatoki czołowej

apertura sinus sphenoidalis otwór zatoki klinowej

apertura thoracis inferior dolny otwór klatki piersiowej

apertura thoracis superior górny otwór klatki piersiowej

apertura tympanica canaliculi chordae tympani otwór bębenkowy kanalika struny bębenkowej

aperturae, -arum f pl nasi nozdrza

apertus, -a, -um otwarty

apex, -icis m wierzchołek, szczyt

apex auriculae wierzchołek małżowiny usznej

apex capitis fibulae wierzchołek głowy strzałki

apex cartilaginis arytaenoideae wierzchołek chrząstki nalewkowatej

apex cordis koniuszek serca

apex cornus posterioris wierzchołek tylnego rogu

apex linguae koniec języka

apex nasi wierzchołek, koniec nosa

apex ossis sacri wierzchołek kości krzyżowej

apex partis petrosae ossis temporalis szczyt części skalistej kości skroniowej

apex patellae wierzchołek rzepki

apex prostatae wierzchołek gruczołu krokowego, sterczą

apex pulmonis szczyt płuca

apex radicis dentis szczyt, wierzchołek korzenia zębowego

apex vesicae szczyt pęcherza

apexographium -ii n apeksograf, przyrząd do zlokalizowania szczytu (wierzchołka) korzenia

zębowego

aphacia, -ae / brak soczewki ocznej

aphacjcus, -i m (aphakikus) osobnik nie mający soczewki ocznej

aphagia, -ae / 1) odmowa jedzenia; 2) niemożność połykania

aphagia algera bolesne połykanie

aphakia, -ae f p. aphacia

aphalangia, -ae f; aphalangiasis, -is f brak paliczków palców dłoni lub stóp

apbalgesia, -ae f; aphalgesis, -is / uczucie bólu przy dotknięciu z dala od chorego miejsca (w

histerii)

aphanisis, -is f 1) chorobliwa obawa utraty popędu płciowego; 2) utrata popędu płciowego

Aphanozoa, -orum n pl drobnoustroje ultramikroskopowe

aphasia, -aefafazja, niemota, niepamięć

aphasia acustica afazja słowna

aphasia ageusica niezdolność nazwania smaku, rodzaj afazji czuciowej

aphasia amnesica afazja pamięciowa, niemożność przypomnienia właściwego wyrazu

aphasia ataxica afazja ruchowa

aphasia auditiva afazja słowna

aphasia conductions (conductiva) afazja wskutek utraty przewodnictwa między ośrodkami

mowy

aphasia congenita (congenitalis) niemota bez ghichoty

aphasia corticalis afazja korowa, afazja całkowita

aphasia corticalis motorica afazja ruchowa, niemota słowna korowa

aphasia corticalis sensorica korowa afazja sensoryczna, głuchota słowna

aphasia frontalis (fronto-corticalis) afazja ruchowa czołowo-korowa

aphasia mixta afazja mieszana, czuciowa i ruchowa

aphasia motorica afazja ruchowa

aphasia nominativa niezdolność nazywania przedmiotów

aphasia optica (visualis) ślepota słowna, niezdolność rozumienia słów pisanych, afazja

wzrokowa

aphasia pathematica afazja wywołana lękiem, wstrząsem psychicznym

aphasia semantica afazja semantyczna, niezdolność rozumienia pełnego zna-znaczenia słów

aphasia sensorica afazja sensoryczna, afazja czuciowa

aphasia spastica niemota kurczowa

wskutek kurczu mięśni arfykulacyj-nych

aphasia syntaetica afazja syntaktyczna, niezdolność budowania prawidłowych zdań

aphasia tactilis rodzaj afazji czuciowej, utrata zdolności nazywania przedmiotów dotykanych

aphasia totalis afazja całkowita aphasia verbalis afazja słowna aphasia visualis (optica) afazja

wzrokowa, niezdolność nazwania widzianych przedmiotów

aphasicus, -i m osoba dotnkięta afazja aphelxia, -aefl) niemożność skupienia uwagi; 2)

niewrażliwość na wydarzenia, zjawiska zewnętrzne aphemaesthesia, -ae f niezdolność rozumienia

słów, ślepota i głuchota słowna

aphemia, -ae f afazja ruchowa aphephobia, -ae f chorobliwa obawa dotykania lub zostania

dotkniętym aphiloponia, -ae f obawa przed pracą,

niechęć do pracy aphonia, -ae f bezgłos aphonia clcricorum zapalenie krtani,

chrypka mówców

aphonia hysterica bezgłos histeryczny aphonia paranoica uporczywe milczenie

aphonia spastica bezgłos kurczowy aphonicus, -ae, -urn bezgłośny aphonogelia, -ae f

niezdohiość głośnego

śmiechu

aphonus, -i m osoba z utratą głosu aphosis, -is f subiektywne zjawisko w polu widzenia:

plamy, błyski, mroczki, powidok

aphosphogenicus, -a, -um spowodowany niedoborem fosforu w ustroju aphosphoresis, -is f

stan chorobowy

z niedoboru fosforu w diecie aphotaesthesia, -ae f osłabiona wrażliwość siatkówki na światło

aphoticus, -a, -um zupełnie ciemny aphrasia, -ae f niezdolność tworzenia

i rozumienia zdań

aphrenia, -ae f 1) obłęd; 2) nieprzytomność; 3) udar mózgowy aphrodisia, -ae f nadmierny

popęd

płciowy

aphrodisiaca, -orum n pl środki pobudzające popęd płciowy aphrodisiomania, -ae f p.

erotomania aphronesia, -ae f otępienie umysłowe

aphronia, -ae f niezdolność krytycznego myślenia

aphtha, -ae f afta, pleśniawka błony śluzowej jamy ustnej lub języka

aphthae, -orumfp/ afty, pleśniawki

aphthae contagiosae pryszczyca

aphthae epizooticae pryszczyca bydlęca, choroba pyska i racic

aphthae malignae pryszczyca

aphthae Mikulicz pleśniawki przewlekłe (lub wyprysk) nawracające

aphthae recidivantes afty nawracające, pryszczycowe zapalenie jamy ustnej nawracające

aphthenxia, -ae f niezdolność mowy artykułowanej (afazja)

aphthongia, -ae f niemota kurczowa

aphthosis, -is f pryszczykowe zapalenie jamy ustnej

aphylaxia, -ae f; aphylaxis -is f afilak-sja, brak odporności

apicalis, -e szczytowy, wierzchołkowy

apicectomia, -ae f 1) wycięcie wierzchołka korzenia zębowego; 2) wycięcie szczytu płuca

apicitis, -idis f 1) zapalenie szczytu płuca; 2) zapalenie wierzchołka korzenia zęba

apicolysis, -isfuwolnienie szczytu płuca ze zrostów

apicostomia, -ae f wytworzenie przetoki w dziąśle do wierzchołka zęba

apigeninum -i n apigenina (glikozyd)

apinealismus -i m brak szyszynki mózgowej

apiotherapia -ae f leczenie jadem pszczelim

apiphobia -ae f chorobliwa obawa pszczół

apitoxinum -i n apitoksyna, białko jadu pszczelego

apituitarismus, -i m brak, niedoczyn-ność przysadki mózgowej

Apiuai, -ii n rodzaj roślin baldaszkowa-tych o działaniu diuretycznym i przeciwdrgawkowym

aplacentalis, -e bezłożyskowy, nie mający w swym rozwoju łożyska

aplanaticns, -a, -um aplanatyczny, wolny od aberracji sferycznej

apiasia, -ae f aplazja, wrodzony brak rozwoju tkanki, narządu

aplasmicus, -a -um aplazmiczny, nie mający plazmy

aplasticus, -a, -um aplastyczny niezdolny do tworzenia nowej tkanki

aplesia, -ae f utrata poczucia sytości, nasycenia

apieuria, -ae f brak żeber

aplotomia, -ae f zwykłe nacięcie, proste nacięcie

apneumatosis, -is f niedodma płuc

apaeumia, -ae f wrodzony brak płuca

apneusis, -is f długi, uciążliwy, przerywany wdech

apnoe, -es f; apnoea, -ae f 1) bezdech, przemijający brak oddechu; 2) as-fiksja

apnoea deglutitionis chwilowe zatrzymanie oddechu w momencie połykania

apnoea neonatorum zaburzenia mechanizmu oddechowego u noworodka

apnoea vera bezdech prawdziwy, zatrzymanie ruchów oddechowych

apobiosis, -is f śmierć fizjologiczna

apobioticus, -a, -um obniżający energię życiową

apocanmosis, -is f nadmierna męczli-wość w miastenii, łatwe meczenie się

apocarteresis, -is f samobójstwo przez zagłodzenie się, odmowa jedzenia w celu samobójczym

apocatastasis (apokatastasis), -is f wygojenie ropnia lub guza; 2) ustąpienie choroby

apocenosis, -is f wzmożony dopływ krwi lub innego płynu

apochromasia, -ae f 1) bezbarwność; 2) niebarwliwość

apochromaticus, -a, -um achromatycz-ny, wolny od aberracji chromatycznej i sferycznej

apocleisis, -is f wstręt do jedzenia

apocope, -es f 1) amputacja, odcięcie; 2) zranienie z ubytkiem tkanki

apocrinus, -a, -um apokrynowy, wydzielany wraz z częścią komórki wy-dziełniczej

apocrisis, -is f bezkryzysowy przebieg choroby

apocyneinum, -i n apocyneina, glikozyd cebuli morskiej

Apocynum, -i n roślina stosowana jako środek nasercowy i moczopędny, apo-cyna

apodactilicus, -a, -um nie dotykający palcami (badający bez dotykania palcem)

apodalis, -e nie mający stóp

apodemialgia

apodemialgia, -ae f chorobliwa

ucieczki z domu apodia, -ae f brak stóp, stopy apoenzyma, -ae f

tylko łącznie z apoferritinum, -i /z

działający

apogamia, -ae f dzieworództwo, rozmnażanie bezpłciowe

apolaris, -e bezbiegunovvy apolegamia, -ae/dobór pfcio h dowh

apooeurosis clitoridis

aponeurosis crensasterica

gacza jądra aponeurosis cribrosa aponeurosis cruris powiej

aponeurosis (łiaphragmatia t powięź dolua przepoimy

aponeurosis dorsalis manus powięź

grzbietowa ręki

aponeurosis dorsalis pedis powięź grzbietowa stopy aponeurosis endothoracica powięź wewnątrzpiersiowa

aponeurosis epicranialis czepiec ścięgnisty

aponeurosis iliaca powięź biodrowa aponeurosis lata powięź szeroka aponeurosis lingua*

rozcięgno języka aponeurosis masterica powięź żwaczo-wa .

aponeurosis musculi bicipitis brachii rozcięgno mięśnia dwugłowego ramienia

aponeurosis nuchae powięź karku

aponeurosis obturatoria powięź zasłonowa

aponenrosis palmaris rozcięgno dłoniowe

aponeurosis parotidea powięź przyusz-nicza

aponeurosis pectoralis powięź piersiowa

aponeurosis pelvis powięź miednicy

apcncurosis penis profunda powięź głęboka prącia

aponeurosis pharyngobasilaris powięź podstawno-gardłowa

aponeurosis phrenicopleuralis powięź przeponowo-płucna

aponeurosis plantaris rozciągno podesz-wowe

aponeurosis spermatica powięź nasienna

aponeurosis subperitoneaiis powięź pod-otrzewnowa

aponeurcsis superficialis perinei powięź powierzchowna krocza

aponeurosis tensporaJis powięź skroniowa

aponearosis fhorscolumbalis powięź piersiowo -lędźwiowa

aponeurosis transversalis povtjęź poprzeczna

aponeurositis, -idis f zapalenie rozcięg-na

aponeuroticus, -a, -um rozcięgnowy, powięziowy

aponeurotomia, -ae f przecięcie rozcięg-na

aponeurotomum, -i n narzędzie do przecinania rozcięgna, powięzi

aponia, -aefbezbolesność, nieobscność bólu

apotoxumm

aponicus, -a, -um łagodzący ból lub zmęczenie

aponoea (aponoia), -ae f zamęt umysłowy, splątanie, pomieszanie

apophlegmaticum, -i n środek wykrztuś-ny

apophylacticus, -a, -um apofilaktyczny, znajdujący się w ujemnej fazie odpornościowej

apopbylaxis, -is f obniżenie odpornościowego stanu krwi (np. w fazie ujemnej po szczepieniu)

apophysealis, -e odrostkowy, wyrostkowy

apophysis, -is f odrostek, wyrostek kostny

apophysis articularis wyrostek stawowy

apophysis basilaris (ossis occipitalis) wyrostek podstawny (kości potylicznej)

apophysis cerebri szyszynka

apophysis clinoidea wyrostek pochyły

apopysis coracoidea wyrostek kruczy

apophysis coronoidea wyrostek dzio-biasty

apophysis crista galli grzebień koguci

apophysis genialis wyrostek bródkowy

apophysis iugularts wyrostek szyjny

apophysis lenticularis inducis wyrostek soczewkowaty kowadełka

apophysis mamillaris wyrostek sutecz-kowaty

apophysitis, -idis f zapalenie wyrostka, odrostka (kostnego)

apophysitis tibialis adoiesccntium zapalenie piszczeli u młodocianych, choroba Schlattera

apoplasmia, -ae f niedobór plazmy krwi

apoplecticus, -a, -um apoplektyczny, porażony, paralityczny, udarowy

apoplectiformis, -e podobny do udaru apoplektycznego

apoplexia, -ae /l) udar mózgowy; 2) wylew masowy krwi do tkanek lub narządu

apoplexia embolica udar mózgowy zatorowy, zator tętnicy mózgowej

apoplexia ingravescens porażenie postępujące w powolnym krwawieniu drobnego naczynia

mózgowego

apoplexia intestinalis neonatorum krwotok żołądkowo-jelitowy noworodków

apoplexia meduilae oblongatae krwotok

do rdzenia przedłużonego, krwotok opuszkowy

apoplexia multiplex powtarzający się udar mózgu

apoplexia neonatorum porażenie porodowe noworodków

apoplexia nervosa wstrząs mózgu, ostre niedokrwienie mózgu

apoplexia placentalis wylew krwi do łożyska

apoplexia puhnomim vascularis ostry obrzęk płuc

apoplexia retinae krwotok siatkówki

apoplexia spinalis krwotok śródrdze-niowy

apoplexia suprarenalis udar nadnerczo-wy

apoplexia thrombotica zakrzep tętnicy mózgowej

apoplexia yerminosa śpiączka w roba-czycy jelitowej

apopnixis, -is f uduszenie się wskutek drgawek

apopsychia, -ae f utrata przytomności, omdlenie, zapad, zapaść

aporepressor, -oris m czynnik usuwający, represor

aporinosis, -is f choroba z niedoboru

aporioneurosis, -is f nerwica lękowa

aporrhegma, -atis n substancja toksyczna odszczepiona od aminokwasu w procesie gnicia

białka

aposia, -ae f brak pragnienia

apositia, -ae f niechęć, wstręt do posiłków

aposoma, -atis n wtręt w cytoplazmie powstały w samej komórce

apospasticus, -a, -um odciągający

apostasis, -isfl) ropień; 2) zakończenie kryzysu choroby

apostema, -atis n ropień

apostematosus, -a, -um ropiejący, ropny

aposthia, -ae/wrodzony brak napletka

apothanasia, -ae / przedłużenie życia, odwleczenie śmierci

apothema, -atis n ciemny osad w odwarach i wyciągach

apothesis, -is f odprowadzenie, repo-zycja

apothesis funicul! nmbilicalis odprowadzenie wypadniętej pępowiny

apothymia, -ae f odraza, wstręt

apotoxinum, -i n apotoksyna, toksyna wywołująca anafilaksję, uczulenie

apotripsis

apotripsis, -is f usunięcie zmętnienia rogówki

apotyphlitis, -idis f zapalenie wyrostka robaczkowego

apoxemena, -orum n pl materiał wyskrobany z zębodołu w zapaleniu zębodołowym

apoxesis, -is f wyskrobanie zębodohi

apozema, -ae / odwar leczniczy

apozymasa, -ae f apozymaza (część enzymu wymagająca koenzymu)

apparatus, -a, -um przygotowany, przystosowany

apparatus, -us m aparat, narząd, przyrząd

apparatus acusticus (acousticus) 1) narząd słuchu; 2) przyrząd wzmacniający słuch

apparatus atrioventricularis węzeł przed-sionkowo-komorowy (Aschoffa-Ta-wary)

apparatus auditorius (auricuiaris) 1) narząd shichu; 2) przyrząd wzmacniający słuch

apparatus anriculoventricularis węzeł przedsionkowo-komorowy (Ascho-ffa-Tawary)

apparatus ciliaris ciało rzęskowe

apparatus circulatorius narząd krążenia

apparatus digestorins narząd trawienny, przewód pokarmowy, układ trawienny

apparatus excrctorius narząd, układ wy-dzielniczy

apparatus lacrimalis narząd izowy

apparatus ligamentosus colli narząd więzadłowy szyi

apparatus maior litotomia pośrodkowa (termin historyczny)

apparatus minor litotomia boczna (termin historyczny)

apparatus respiratorius narząd lub układ oddechowy

apparatus secretorius narząd, układ wydzielniczy

apparatus sinoa trial is (sinoanricularis) węzeł zatokowo-przedsionkowy (Kei-tha-Flacka)

apparatus suspensorius lentis obwódka rzęskowa soczewki,/), też zonula Zinn

apparatus urogcnitalis układ moczowo-płciowy

apparatus vasomotorius układ naczy-nioruchowy

apparitio, -onis f zjawa

appendalgia, -ae / ból w okolicy wyrostka robaczkowego

appendectomia, -ae f wycięcie wyrostka robaczkowego

appcndicealis, -e dotyczący wyrostka robaczkowego

appcndicectasis, -is f rozszerzenie wyrostka robaczkowego

appendicectomia, -ae f wycięcie wyrostka robaczkowego

appendices, -ium f pl epiploicae przy-czepki sieciowe

appendices vesiculosae przyczepki pę-cherzykowate (koło jajowodu)

appendicitis, -idis f zapalenie wyrostka robaczkowego

appendicitis actinomycoticapromienicze zapalenie wyrostka robaczkowego

appendicitis e corporc alieno zapalenie wyrostka robaczkowego z obecnością ciała obcego

appendicitis fulminans piorunujące zapalenie wyrostka robaczkowego

appendicitis gangraenosa zgorzelinowe zapalenie wyrostka robaczkowego

appendicitis oxyurica zapalenie wyrostka robaczkowego w owsicy

appendicitis perforativa dziurawiące zapalenie wyrostka robaczkowego

appendicitis recurrens (relabens) przewlekłe nawracające zapalenie wyrostka robaczkowego

appendiclausis, -is f zaczopowanie wyrostka robaczkowego (wywołujące objawy ostrego

zapalenia tego wyrostka)

appcndicocelc, -es f przepuklina wyrostka robaczkowego

appendicolithiasis, -is f kamyk w wyrostku robaczkowym

appendicolysis, -is f uwolnienie wyrostka robaczkowego ze zrostów

appendicostomia, -ae f otwarcie wyrostka robaczkowego (operacja Weira)

appendicularis, -e odnoszący się do wyrostka robaczkowego

appendix, -icis f przyczepek, wyrostek

appendix auricuiaris uszko serca, uszko przedsionka serca

appendix ensiformis wyrostek mieczy-kowaty

appendix epididymidis przyczepek na-jądrza

appendix epiploica przyczepek sieci

appendix fibrosa hepatis przyczepek włóknisty wątroby

appendix testis przyczepek jądra appendix vermicularis (vermiformis) wyrostek robaczkowy

appendix xiphoidea wyrostek mieczykowaty

appendotomum, -i n nóż do resekcji wyrostka robaczkowego

apperceptio, -onis f apercepcja, po-postrzeganie

appersonif icatio (appersonisatio), -onis f utożsamianie się z inną osobą

appestatus, -us m mechanizm mózgowy regulujący przyjmowanie pokarmów

appetitio, -onis f; appetites, -us m łaknienie, apetyt

applanatio, -onis f spłaszczenie, wygładzenie

applanatio corneae spłaszczenie rogówki

applicatio, -onis f zastosowanie, przykładanie, przystawienie

applicatio cucurbitarum stawianie baniek

applicatio birudinum przystawianie pijawek

applicatio prosthesim zastosowanie protezy

applicator, -oris m aplikator, przyrząd do zabiegów miejscowych, zwłaszcza do zakładania

radu

applicator radii aplikator radowy

applicator strcntii aplikator strontowy

appositio, -onis f przyłożenie, dostosowanie, zestawienie, zeszycie, zespolenie

appositio axialis zespolenie osiowe, zespolenie koniec do końca

appositio lateralis zespolenie bok do boku

appositus, -a, -urn dopasowany, przystosowany, przyległy

apprehensio, -onis f 1) zrozumienie; 2) percepcja

approbatio, -onis / aprobata, potwierdzenie

approximalis, -e najbliższy

apraxia, -ae f apraksja: 1) niezdolność wykonywania ruchów zamierzonych; 2) utrata

zdolności zrozumienia istoty rzeczy

apraxia amnesica apraksja amnestyczna (z zapomnienia)

apraxia constructiva apraksja twórcza, utrata zdolności twórczej

apraxia corticalis apraksja korowa, ruchowa

aqua

apraxia ideationalis niezdolność planowania złożonych czynności, apraksja ideacyjna

apraxia ideocinetica (ideokinetica) apraksja ideokinetyczna, niemożność wykonywania

ruchów złożonych

apraxia innervatoria apraksja nerwowa, przejściowa niezdolność wykonywa-wania dobrze

znanych czynności prostych

apraxia motorica apraksja korowa, ruchowa

aproctia, -ae f wrodzony brak odbytu

aprophoria, -ae f aproforia, -aefapro-foria, niemożność wypowiedzenia się w słowie i piśmie

aprosexia, -aefaproseksja, niemożność skupienia uwagi

aprosexia nasalis aproseksja nosowa, niemożność skupienia uwagi wskutek osłabienia słuchu

w przewlekłym nieżycie nosa

aprosodia, -ae f brak intonacji i rytmu mowy

aprosopia, -ae f wrodzony niedorozwój lub brak części twarzy

aprosopus, -i m płód bez całej lub części twarzy

apselaphesia, -ae / brak, utrata czucia dotyku

apsithyria, -ae f niemota histeryczna

apsychia, -ae f utrata świadomości, omdlenie zapaść

apsychosis, -is f brak, utrata zdolności myślenia

aptatio, -onis f przystosowanie, przyłożenie

apterus, -a, -urn bezskrzydły

aptus, -a, -um przystosowany, dopasowany, przywiązany, przydatny

aptyalia, -ae f; aptyalismus, -i m brak wydzielania śliny

apulmonismus, -i m brak płuca lub części płuca

apus, -odis m płód beznogi

apyreticus, -a, -um bezgorączkowy, nie gorączkujący

apyrexia, -aefstan bezgorączkowy, okres bezgorączkowy w gorączce zwalniającej

apyrogenes, -is; apyrogeneticus, -a, -um nie wywołujący gorączki

Aq. (aqua) woda (recept.)

Aq. dest. (aqua destillata) woda destylowana (recept.)

aqua, ae/woda

aqua amnii

aqua amnii płyn owodniowy

aqua amygdalarum amararum woda

migdałowa

aqua astricta woda zamarznięta, lód aqua bidestillata woda dwukrotnie prze-kroplona

(dwukrotnie destylowana) aqua bulliens woda wrząca, wrzątek aqua chlorata woda chlorowa,

chlorowana

aqua cocta woda przegotowana aqua communis woda zwyczajna aqua destillata woda

przekroplona,

destylowana

aqua buliens woda wrząca, wrzątek aqua ferruginosa woda żelazista aqua fervens woda

wrząca, wrzątek aqua fervida woda gorąca aqua fluvialis woda rzeczna aqua fontana (fontis)

woda źródlana,

studzienna

aqua frigida woda zimna aqua labyrinth! płyn błędnikowy aqua lactis serwatka aqua oculi

ciecz wodnista oka aqua regia woda królewska aqua pluvialis woda deszczowa aqua tepida

woda ciepła aqua vitae wódka, alkohol etylowy 40—45%

aqaeductus, -us m wodociąg aqaeductus canalis facialis (Fallopio) kanał nerwu twarzowego

(Fallopia) aqaeductus cerebri wodociąg mózgu (Sylwiusza)

aqaeductus cochleae wodociąg ślimaka aqaeductus vestibuli wodociąg przedsionka

aquaepunctura,-aefl) natrysk biczowy; 2) wstrzykiwanie podskórne wody aqnaticus, -a, -um wodny, żyjący w wodzie

aqueus, -a, -um, wodny aquila, -ae f alba kalomel, chlorek rtęciawy

aquositas, -atis f wodnistość, rozwodnienie

aquosus, -a, -um wodnisty, wodny aquula, -ae f acustica płyn błędnikowy (śródchłonka) arabinum, -i n arabina (węglowodan gumy arabskiej)

Oceń artykuł

 
Ocena użytkowników: 1.50 (2)
Copyright © 2008-2011 studenci-stomatologii.pl